Domů Aktuality V Okolí Černého Potoka Vznikne Odpočinkový Areál

V okolí Černého potoka vznikne odpočinkový areál

Do kraje poplynou další peníze ze státem slíbených 15 miliard korun na revitalizaci území. Karlovarský kraj žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky o úhradu nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace pro realizaci díla na odstranění ekologických škod.
Požádali jsme ministerstvo o peníze na dokumentaci k projektu, řešícímu revitalizaci území, jež má sloužit jako rekreační oblast. Jedná se o okolí Černého potoka v k.ú. Černava, Rájec u Černavy. Revitalizace zahrnuje například vybudování vodní plochy a odvodnění terénní deprese,“ říká radní kraje Luboš Orálek a vysvětluje: „Černý potok je plněn především vodou stékající z tělesa a podloží přilehlé Smolnické výsypky. Koryto potoka je zanedbané, znečištěné a zanesené splašky. Potok je pod štěrkovou přehrážkou veden cca 200m v železobetonových prefabrikátech. Vzhledem k budoucímu rekreačnímu využití této přírodní lokality, je takový způsob opevnění koryta v extravilánu (mimo město) velmi nevhodný. Navrhujeme proto odstranění železobetonových prefabrikátů a jejich odprodej zhotoviteli. Nově navržené koryto bude vedeno ve složeném lichoběžníkovém profilu, který bude opevněn kamennou rovnaninou. Pro možnost přístupu až k vodě bude vytvořena lunetka s bermičkami, (lavičky po stranách průplavů, ochranné stezky) po kterých se bude možné procházet při nižších vodních stavech. Tento návrh je vhodný i z hlediska přístupu drobných vodních živočichů k vodě a vhodného začlenění do krajiny. Přebytečným výkopovým materiálem budou zarovnány drobné i větší terénní deprese v okolí vodního toku. Náletové dřeviny podél stávajících břehů toku by mohly být vytěženy. Cílem všech těchto úprav je využití zatím zanedbané krajiny jako odpočinkové zóny pro občany.“

„Finanční náklady díla byly vypočítány rozpočtem z předběžného předpokládaného projektu na částku 3.089.889,- bez DPH. Návrh uvažuje s opevněním až za břehovou hranu potoka. Po vhodné optimalizaci opevnění předpokládáme snížení objemu kamenné rovnaniny,“ uzavírá radní Orálek. (peníze půjdou z Ministerstva financí, jde o část z 15 mld., slíbených na revitalizaci území poškozeného dolovou činností)

Je nutno také provzdušnit vodu v malé vodní nádrži a vyřešit odvodnění přilehlé terénní deprese vzniklé poslední etapou dosypání Smolnické výsypky. Realizace této stavby navazuje nebo bude předcházet akcím po toku potoka jako například vybudování vodní plochy u paty výsypky v obci Božíčany, která bude vodou z tohoto potoka napájena.

V průběhu příštích měsíců bude na zakázku vypsáno výběrové řízení. Firmu vybere komise jmenovaná vládou (členem komise za KK je Luboš Orálek). Vítěz, a poté zhotovitel, dostane na realizaci peníze od státu. Obce převezmou hotové dílo, nejsou finančním spoluúčastníkem.
Datum aktualizace 31. 1. 2006 - 11:25