Domů Aktuality Tři projekty z našeho kraje získají dotaci z programu Cíl 3

Tři projekty z našeho kraje získají dotaci z programu Cíl 3

Pro české realizátory projektů půjde o více než 1 milion 360 tisíc EUR. Rozhodli o tom členové Monitorovacího výboru Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi ČR a Svobodným státem Sasko v uplynulém týdnu na svém zasedání v Drážďanech.

Monitorovací výbor schválil celkem 11 projektů Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje.

Karlovarský kraj předložil celkem 3 projektové žádosti o dotaci. „Všechny tři projektové záměry úspěšně prošly hodnocením a byly schváleny k poskytnutí dotace,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil. Libereckému kraji byly schváleny tři, Ústeckému kraji pět projektů.

V prioritní ose 1 „ Rozvoj rámcových společenských podmínek“byly schváleny celkem tři projektové záměry, z čehož Karlovarskému kraji patřily 2 projekty a Ústeckému kraji 1 ze schválených projektů. Prvním schváleným projektem je „Zřízení Česko – německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích v Oelsnitz a Chebu“. „Dlouholetá spolupráce mezi gymnázii bude rozšířena o další aktivity v nově vytvořených komunikačních centrech v partnerských školách. Do projektu budou zapojeny i jiné školy, které budou moci střediska využívat,“vysvětlil Navrátil. Pro českého partnera projektu, tedy Gymnázium Cheb, činí dotace z ERDF 1.002.240 EUR.

Dalším naplánovaným projektem Karlovarského kraje v první prioritní ose je „CLARA II – Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v sasko – českém regionu“. V rámci projektu Clara II budou zástupci veřejné sféry z obou stran hranice na vzájemných setkáních řešit společné strategie příhraničního venkovského prostoru nebo aktuální problémy pohraničních regionů. „Vzájemná setkání budou zaměřena na oblasti civilní obrany, cestovního ruchu, životního prostředí nebo na moderní veřejnou správu,“dodal Navrátil. Českým partnerům byla schválena dotace ve výši 251.600 EURO.

V druhé prioritní ose nesoucí název „Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu“ byl partnerům z Karlovarského kraje schválen jeden projektový záměr „Vybudování a uplatnění na trhu Sasko – česká SILBERSTRASSE (STŘÍBRNÁ STEZKA)“. Projekt se zaměřuje na propagaci území se společnou historií hornictví stříbra. Městy Ostrovem, Jáchymovem a Božím Darem povede tzv.Stříbrná stezka, která bude označena a napojena na již stávající německou SILBERSTRASSE. České straně bylo schváleno pro tento projekt 112 494 EUR z ERDF.

Ve třetí prioritní ose orientované na životní prostředí byly schváleny dva projekty Ústeckému a dva projekty Libereckému kraji. Celkově se v rámci těchto projektů jedná o dotaci 1 164 690 EUR z ERDF.

V rámci programu Cíl 3 / Ziel 3 Česká republika – Svobodný stát Sasko jsou pro české dotační území Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje na období 2007 – 2013. vyhrazeny prostředky EU ve výši 67 milionů EUR Od vzniku Programu na podporu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Sasko bylo k realizaci schváleno 109 projektů.

Od 5. května 2010 došlo k dočasnému pozastavení příjmu projektových žádostí z důvodu revize rozpočtů programu. Znovuotevření přijímání žádostí do druhé a třetí prioritní osy se předpokládá v průběhu října. První prioritní osa zůstane zatím i nadále uzavřena přijímání nových žádostí.

V Karlovarském kraji je možné konzultovat projekty a podávat žádosti na oddělení přeshraničních projektů krajského úřadu. Podávání žádostí je průběžné. Bližší informace k programu Cíl 3 / Ziel 3 včetně kontaktů na pracovníky krajského úřadu  lze nalézt na krajských internetových stránkách.

 

 

 

 

 

 

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace