Domů Aktuality Obce a mikroregiony získají v rámci Programu obnovy venkova 20 milionů korun

Obce a mikroregiony získají v rámci Programu obnovy venkova 20 milionů korun

Obce a mikroregiony mohly letos žádat příspěvky celkem z pěti dotačních titulů:
Dotační titul 1 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Dotační titul 2 - Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování  veřejné zeleně

Dotační titul 3 - Rekonstrukce a výstavba místních komunikací, výstavba a údržba cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce a výstavba  veřejného osvětlení

Dotační titul 4 - Příprava projektů pro získávání finanční podpory

Dotační titul 5 - Integrované projekty venkovských mikroregionů

Žadateli o příspěvek z Programu obnovy venkova mohou být obce Karlovarského kraje, které nemají k 1. 1. 2007 více než 2 000 obyvatel a mikroregiony Karlovarského kraje. Z rozpočtu Krajského úřadu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje je pro letošní rok na tento dotační program vyčleněno celkem 20 mil. Kč.

Bylo podáno celkem 158 žádostí a celková suma požadovaných příspěvků činí 48,5 mil. Kč. Podpořeno bylo 102 žádostí a rozděleny byly veškeré prostředky určené na tento dotační program. Nejvíce prostředků (8,2 mil. Kč) bylo rozděleno v rámci dotačního titulu 3 na rekonstrukce a výstavbu místních komunikací, výstavbu a údržbu cyklistických a pěších stezek a rekonstrukce a výstavbu veřejného osvětlení.

Dalším v pořadí, dle výše schválených příspěvků, je dotační titul 1, kde bylo na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti rozděleno 7 mil. Kč. Výrazně byly podpořeny také žádosti na přípravu projektů pro získávání finanční podpory z EU, případně jiných zahraničních dotačních programů a státního rozpočtu (dotační tituly 4 a 5), celkem 3,5 mil.Kč. Tyto projekty budou v budoucnu znamenat získání dalších finančních prostředků potřebných pro rozvoj kraje.

Seznam schválených příspěvků je zveřejněn na internetových stránkách Karlovarského kraje pod odkazem Dotace - dotace KK -schválené příspěvky.
Datum aktualizace