Domů Aktuality Karlovarský kraj poskytne dotace na podporu prevence proti suchu, zadržování vody v krajině a péče o zeleň

Karlovarský kraj poskytne dotace na podporu prevence proti suchu, zadržování vody v krajině a péče o zeleň

Rada Karlovarského kraje schválila udělení dotací v rámci Programu pro poskytování dotací  z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, zadržování vody v krajině a péče o zeleň na rok 2022. Z krajského rozpočtu byla na tento program vyčleněna částku ve výši 5 milionů korun.   

„Jedná se o program, který se snaží zmírnit dopady klimatických změn na území Karlovarského kraje. O dotace v tomto programu je každoročně velký zájem, proto nás ani v tom letošním roce nepřekvapilo, že jsme obdrželi celkem 33 žádostí, z nichž  bylo 27 v souladu s pravidly programu. Požadované finanční prostředky činily více než 7,2 milionu korun, na základě hodnoticích kritérií byla tedy beze zbytku rozdělena celá alokovaná částka,“ uvedl 1. náměstek hejtmana s gescí v oblasti životního prostředí Karel Jakobec.            

Dotační program byl zřízen za účelem podpory opatření zaměřených na hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině, posílení schopnosti zadržení vody v krajině a odbornou péči o zeleň. Dotace na opatření zajišťující prevenci proti suchu a zadržení vody v krajině může být využita například na výstavbu malých vodních nádrží, rekonstrukci a obnovu zaniklých malých vodních nádrží, rekonstrukce a opravy na drobných vodních tocích, vytvoření a obnovu přirozených vodních prvků – mokřadů, tůní, pramenišť, rašelinišť a další. Z dotačních peněz v rámci péče o zeleň je možné financovat například péči o vzrostlé dřeviny, výchovné a opravné řezy mladých výsadeb, následnou péči o výsadby, dosadby stromů a keřů, obnovu větrolamů a další.   

Rada Karlovarského kraje odsouhlasila rozdělení dotací v hodnotě 1,02 milionu korun, o dalších žádostech ve výši téměř 4 miliony korun bude rozhodovat Zastupitelstvo Karlovarského kraje.  Finanční podporu schválenou krajskou radou budou moci využít žadatelé na projekty, kterými jsou například revitalizace tůní u Smolných Pecí, výsadba stromořadí v Měchově, obnova alejí a stromořadí v Teplé či vytvoření a obnova vodních přirozených prvků v Nové vsi u Sokolova a ve Smrkovci u Březové.
Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková
Datum aktualizace 4. 10. 2022 - 12:23