Domů Aktuality Celkem 11 strategických projektů z našeho kraje má šanci získat peníze z Fondu spravedlivé transformace

Celkem 11 strategických projektů z našeho kraje má šanci získat peníze z Fondu spravedlivé transformace

Regionální stálá konference Karlovarského kraje odsouhlasila výběr 11 projektů z území regionu, které mohou dosáhnout na finance z EU v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. Projekty posuzovali mimo pracovní skupiny také externí hodnotitelé, kteří proces hodnocení uzavřeli panelovou diskusí expertů za účasti zástupců dotčených ministerstev včetně řídícího orgánu Ministerstva životního prostředí ČR.

Vybrané projekty schválila Regionální stálá konference, rozšířená o zástupce krajské tripartity, která vznikla ve všech třech uhelných regionech jako uskupení územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje. „Jsme rádi, že se na území našeho kraje podařilo vybrat 11 strategických projektových záměrů, které se mohou stát základem pro rozvoj podnikání, vědy a výzkumu i inovačního prostředí v regionu,“ popsal hejtman Petr Kulhánek. Ten také potvrdil, že skladba připravovaného Plánu spravedlivé územní transformace i vybrané strategické projekty našly pozitivní odezvu mimo jiné u výkonného místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse během jeho návštěvy v ČR.

V rámci věcného hodnocení byl posuzován transformační potenciál každého z projektů, proveditelnost a časová připravenost. Projekty musely být jedinečné pro dané území a v hodnocení mohly získat maximální počet 100 bodů „Vybrané strategické projekty budou zařazeny do Plánu spravedlivé územní transformace Karlovarského kraje a po splnění všech podmínek mohou být předloženy do tzv. „ostré“ výzvy v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. Nárok na finanční podporu z EU jim nevzniká automaticky, ale věříme, že budou úspěšné,“ upozornil náměstek hejtmana Vojtěch Franta.

Schválením strategických projektů a jejich doporučením do Plánu spravedlivé územní transformace však práce nekončí, strategické projekty totiž tvoří pouze část spravedlivé transformace. V následující dekádě tento plán podpoří všechny jednotlivce, firmy, organizace obce i města, jež předloží smysluplné projektové záměry přispívající ke spravedlivé transformaci.  K tomu by měly sloužit grantové peníze i soutěžní výzvy, které jsou také součástí plánu. Následovat proto bude diskuze v území o konkrétní podobě právě této podpory.

PŘEHLED VYBRANÝCH STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ:

Karlovarské inovační centrum (KIC)
Předkladatel: Karlovarský kraj
Jedná se o vybudování v území zcela jedinečné inovační infrastruktury - Karlovarského inovačního centra (KIC), jejímž cílem je zvýšení intenzity výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v kraji mezi podnikatelskými subjekty, veřejným sektorem a výzkumnými pracovišti. Projekt zahrnuje výstavbu víceúčelového komplexu budov vědeckotechnického parku (VTP) a informačně vzdělávacího střediska (IVS).
Předpokládané náklady: 500 mil. Kč

Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář - 4K
Předkladatel: Karlovarský kraj
Cílem je nastartovat systematické transformační změny v celém kraji, přispět k transformaci ekonomiky a diverzifikaci do nových odvětví, ke kterým má region dlouhodobě předpoklady a již dnes vysoký exportní potenciál. Krajská kulturní a kreativní kancelář - 4K, která se stane hlavním koordinátorem a spolutvůrcem infrastruktury kulturních a kreativních odvětví.
Předpokládané náklady: 186,3 mil. Kč

Vl:aštovka
Předkladatel: Město Aš
Projekt vl:aštovka představuje nástroj pro realizaci ekonomických i širších společenských změn v souladu s transformačním plánem Karlovarského kraje. Cílem projektu je podpora podnikání (vč. mikropodnikání), zvyšování produktivity práce a přidané hodnoty, změna struktury zaměstnanosti v regionu, zvýšení resilience a příspěvku ke klimatickým cílům EU. Oblasti, na které se projekt zaměřuje, jsou: podnikání, zaměstnanost, cestovní ruch, vzdělávání.
Předpokládané náklady: 194,7 mil. Kč

Krajský Business Park Sokolov (KBPS)
Předkladatel: Karlovarský kraj
Na území připravíme podmínky, aby zde vznikly prostory (budovy, kanceláře) pro podnikový sektor se zaměřením zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb nebo se zaměřením na „greenjobs“.  Projektem vytvoříme podmínky pro vznik zázemí pro firmy i jednotlivce, provozující tzv. kreativní řemesla v oblasti (IT, architektury, marketingu, umění, designu atd.).
Předpokládané náklady: 450 mil. Kč

Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary
Předkladatel: Karlovarský kraj
Cílem projektu je rekonstrukce a modernizace vzdělávacího zázemí Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary. Vytvoření moderního vzdělávacího prostředí bude mít rovněž významný dopad na ekonomickou transformaci regionu díky rozvoji nových oborů se zaměřením na design, multimédia, ekologii a životní prostředí či chemii, a to v úzké spolupráci s VŠ a významnými firmami s výzkumným inovačním potenciálem, které již vyjádřily zájem zapojit se do vzdělávacích aktivit.
Předpokládané náklady: 680 mil. Kč

Agentura pro transformaci Karlovarského kraje
Předkladatel: Karlovarský kraj
Cílem projektu je zajistit institucionalizovanou podporu transformace Karlovarského kraje prostřednictvím Agentury pro transformaci Karlovarského kraje, která bude poskytovat metodickou, znalostní, analytickou a konzultační podporu všem aktérům transformace dle modelu „quadruple helix“ za účelem udržitelného rozvoje kraje ve všech třech pilířích udržitelného rozvoje -  ekonomickém, sociálně-společenském i environmentálním.
Předpokládané náklady: 216,9 mil. Kč

Sokolovská investiční a green development
Předkladatel: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Projekt zahrnuje přípravu lokalit pro nová odvětví, konkrétní pilotní projekty a vybudování servisní organizace na podporu přípravy zón, profesní přípravu pracovní síly a marketingovou komunikaci
Předpokládané náklady: 3162,8 mil. Kč

Regenerace brownfieldu Horský hotel Klínovec a jeho okolí
Předkladatel: Město Boží Dar
Předmětem projektu je regenerace brownfieldu Horský hotel Klínovec, kulturní památky, nacházející se na nejvyšším vrcholu Krušných hor. Přínosem v krátkodobém časovém horizontu, tj. do 1 roku, po ukončení realizace projektu, bude kompletně zregenerovaná chátrající kulturní památka, která hyzdí nejvyšší místo Krušných hor. Obnovený a plně funkční brownfield umožní vytvořit nová pracovní místa v podobě personálu hotelu a pomůže podnikatelskému prostředí ve smyslu jeho celoročního zásobování a navazující doprovodné infrastruktury související s fungováním celého komplexu.
Předpokládané náklady: 420 mil. Kč

Centrum lázeňského výzkumu (CLV)
Předkladatel: Institut lázeňství a balneologie, v. v. i. (ILaB)
Smyslem projektu je v souvislosti s útlumem těžby rozvíjet segment lázeňství jako příležitost pro zvýšení konkurenceschopnosti regionu.  Cílem je posílení jedné z domén specializace KK (lázeňství) zaváděním inovací, prováděním nezávislého výzkumu a vývoje, edukací a popularizací odvětví. Výzkum se bude soustředit na environmentální, klinické, historické a socioekonomické aspekty lázeňství.
Předpokládané náklady: 325,5 mil. Kč

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard
Předkladatel: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Předmětem projektu je inženýrská a stavební příprava území v okolí jezera Medard pro další využití tohoto území pro aktivity, které přinesou udržitelnou revitalizaci a resocializaci území po ukončení těžby a návrat lidí. Tato příprava území je základem pro další investice, které v území návazně proběhnou a přinesou rozvoj lokality i celého regionu, neboť se jedná o unikátní rozvojovou lokalitu s mezinárodním potenciálem
Předpokládané náklady: 583 mil. Kč

Chytrá krajina 2030+
Předkladatel: Česká zemědělská univerita v Praze (ČZU)
Projekt v rámci víceúrovňového řešení využití potenciálu území Karlovarského kraje (KVK) zpracuje environmentální a urbánní postupy s respektováním limitů probíhajících klimatických změn a příležitostí daných jedinečnými charakteristikami území KVK. Cílem je na základě analýzy stavu krajin (lesozemědělská, posttěžební, urbanizovaná i industriální) a jejich hlavních limitů stanovit postupy pro plánování a realizaci jejich budoucí podoby včetně ověření prostřednictvím pilotních projektů.
Předpokládané náklady: 313 mil. Kč

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace