Úvodní strana > Životní prostředí > Ochrana přírody a krajiny

 Ochrana přírody a krajiny

Náhrady škod způsobené vlkem (Canis lupus) dle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

• metodika_skody_vlk.docxmetodika k náhradám škod způsobených vlkem
• https://www.navratvlku.cz/
• ohlaseni_vyssi_moci_vyjimecne_okolnosti.pdfformulář na ohlášení vyšší moci výjimečné okolnosti
• metodika_ochrana_stad_web.pdfmetodika ochrana stád
• doporučené ceny ovcí a koz při stanovení výše náhrady škod (cenik_ovci_a_koz_nahrady_skod.docxceník ovcí a koz pro náhradu škod)
• protokol_o_skodach.docxprotokol o škodách – záznam z místního šetření (pro orgán ochrany přírody)
 

 

FORMULÁŘE PRO VYPLNĚNÍ NALEZNETE ZDE

 
 
 
Záchranné stanice pro volně žijící živočichy

Našli jste divoké zvíře, které potřebuje lidskou pomoc? Pomohou vám naše záchranné stanice. Kliknete-li na mapu v místě, kde se nacházíte, objeví se vám kontaktní telefon na stanici, která může zvířeti poskytnout odbornou pomoc. Pokud si opravdu nevíte rady, volejte centrální dispečink Národní sítě záchranných stanic tel.: 774 155 155.
 
 

 

 

Účast občanů při ochraně přírody a krajiny

Metodicka_pomucka_kaceni_drevin aktualizace_2018.pdfMetodická pomůcka pro MěÚ a OÚ k povolování kácení dřevin rostoucích mimo les (stav k 18. 12. 2018)

Metodický pokyn k postupu orgánů ochrany přírody při zajišťování ochrany hnízdní populace rorýse obecného (Apus apus)

Směrnice mezirezortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji

15 miliard - Program řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji

 

Plány péče jsou deponovány v Ústředním seznamu ochrany přírody, případně po dohodě k nahlédnutí na Krajském úřadu Karlovarského kraje (Ing. Radoslav Brachtl, tel.: 354 222 228, radoslav.bracht@kr-karlovarsky.cz, Martin Chochel Dis., tel.: 354 222 594, martin.chochel@kr-karlovarsky.cz, Ing. Lucie Vavříková, tel.: 354 222 507, lucie.vavrikova@kr-karlovarsky.cz)

 

Zvláště chráněná území Karlovarského kraje

 

Schválená OPK_navrh_koncepce_30092015.pdfkoncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje včetně vyhodnocení OPK_KVK_SEA_hodnoceni_def.pdfSEA a OZPaZ_EIA_Stanovisko_KOPKKK.pdfstanovisko podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

 • OPK_mapa_agroenvironmentalnich_opatreni.pdfMapa agroenvironmentálních opatření
 • OPK_mapa_cetnosti typu_prirodnich_biotopu.pdfMapa četnosti typů přírodních biotopů
 • OPK_mapa_cetnosti_vyskytu_zvlaste_chranenych_druhu.pdfMapa četnosti výskytu zvláště chráněných druhů
 • OPK_mapa_ekologickeho_a_konvencniho_hospodareni.pdfMapa ekologického a konvenčního hospodaření
 • OPK_mapa_evidovanych_lokalit_prirozeneho_lesa.pdfMapa evidovaných lokalit přirozeného lesa
 • OPK_mapa_evropsky_vyznamnych_lokalit.pdfMapa evropsky významných lokalit
 • OPK_mapa_horskych_ekosystemu.pdfMapa horských ekosystémů
 • OPK_mapa_CHOPAV.pdfMapa CHOPAV
 • OPK_mapa_imisniho_zatizeni_lesu.pdfMapa imisního zatížení lesů
 • OPK_mapa_kategorii_lesa.pdfMapa kategorií lesa
 • OPK_mapa_kraje_s_podilem_orne_pudy_na_ZPF.pdfMapa kraje s podílem orné půdy na ZPF
 • OPK_mapa_kraje_s_podilem_PUPFL.pdfMapa kraje s podílem PUPFL
 • OPK_mapa_kraje_s_podilem_ZPF.pdfMapa kraje s podílem ZPF
 • OPK_mapa_lesnich_vegetacnich_stupnu.pdfMapa lesních vegetačních stupňů
 • OPK_mapa_mene_priznivych_oblasti.pdfMapa méně příznivých oblastí
 • OPK_mapa_migracnich_barier_na_vodnich_tocich.pdfMapa migračních bariér na vodních tocích
 • OPK_mapa_MZCHU_a_smluvne_chranenych_uzemi.pdfMapa MZCHÚ a smluvně chráněných území
 • OPK_mapa_obci_a_ku.pdfMapa obcí a kú
 • OPK_mapa_opatreni_proti_vodni_erozi_a_odvodnenych_ploch.pdfMapa opatření proti vodní erozi a odvodněných ploch
 • OPK_mapa_pamatnych_stromu.pdfMapa památných stromů
 • OPK_mapa_plosneho_zastoupeni_prirodnich_biotopu.pdfMapa plošného zastoupení přírodních biotopů
 • OPK_mapa_polohy_kraje_v_ramci_CR.pdfMapa polohy kraje v rámci ČR
 • OPK_mapa_povrchovych_vod.pdfMapa povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a vodních živočichů
 • OPK_mapa_pruchodnosti_krajiny_pro_velke_savce.pdfMapa průchodnosti krajiny pro velké savce
 • OPK_mapa_prirodnich_lecivych_zdroju_a_zdroju_mineralni_vody.pdfMapa přírodních léčivých zdrojů a zdrojů minerální vody
 • OPK_mapa_prirodnich_lesnich_oblasti.pdfMapa přírodních lesních oblastí
 • OPK_mapa_prirodnich_parku.pdfMapa přírodních parků
 • OPK_mapa_ptacich_oblasti.pdfMapa ptačích oblastí
 • OPK_mapa_pudnich_typu_na_ZPF.pdfMapa půdních typů na ZPF
 • OPK_mapa_pusobnosti_ORP.pdfMapa působnosti ORP
 • OPK_mapa_pusobnosti_zachrannych_stanic.pdfMapa působnosti záchranných stanic na území Karlovarského kraje
 • OPK_mapa_ramsarskych_mokradu.pdfMapa Ramsarských mokřadů
 • OPK_mapa_realizovanych_krajinotvornych_opatreni_z_PPK.pdfMapa realizovaných krajinotvorných opatření z PPK
 • OPK_mapa_realizovanych_revitalizacnich_opatreni_vodniho_prostredi.pdfMapa realizovaných revitalizačních opatření vodního prostředí
 • OPK_mapa_regionalni_a_nadregionalni_site_USES.pdfMapa regionální a nadregionální sítě ÚSES
 • OPK_mapa_registrovanych_VKP.pdfMapa registrovaných VKP
 • OPK_mapa_rozpracovanosti_navrhu_lokalnich_SES.pdfMapa rozpracovanosti návrhů lokálních SES
 • OPK_mapa_reseneho_uzemi.pdfMapa řešeného území
 • OPK_mapa_ricni site.pdfMapa říční sítě
 • OPK_mapa_stavajicich_a_navrzenych_VZCHU.pdfMapa stávajících a navržených VZCHÚ
 • OPK_mapa_travinnych_ekosystemu.pdfMapa travinných ekosystémů
 • OPK_mapa_vybranych_geologickych_fenomenu.pdfMapa vybraných geologických fenoménů
 • OPK_mapa_vyskytu_invaznich_druhu_bolsevnik_velkolepy.pdfMapa výskytu invazních druhů - bolševník velkolepý
 • OPK_mapa_vyskytu_invaznich_druhu_kridlatky.pdfMapa výskytu invazních druhů - křídlatky
 • OPK_mapa_vyskytu_invaznich_druhu_netykavka_zlaznata.pdfMapa výskytu invazních druhů - netýkavka žlaznatá
 • OPK_mapa_zaplavovych_uzemi.pdfMapa záplavových území
 • OPK_mapa_zemedelskych_kultur_na_pudnich_blocich.pdfMapa zemědělských kultur na půdních blocích
 • OPK_mapa_zhodnoceni_krajinneho_razu.pdfMapa zhodnocení krajinného rázu
 • OPK_mapa_znecisteni_vod.pdfMapa znečištění vod
 • OPK_seznam_evropsky_vyznamnych_lokalit_uvnitr_reseneho_uzemi.pdfSeznam Evropsky významných lokalit uvnitř řešeného území
 • OPK_seznam_evropsky-vyznamnych_lokalit_vne_reseneho_uzemi.pdfSeznam Evropsky významných lokalit vně řešeného území
 • OPK_seznam_hodnocenych_mineralnich_pramenu.pdfSeznam hodnocených minerálních pramenů
 • OPK_seznam_MZCHU_uvnitr_reseneho_uzemi.pdfSeznam MZCHÚ uvnitř řešeného území
 • OPK_seznam_MZCHU_vne_reseneho_uzemi.pdfSeznam MZCHÚ vně řešeného území
 • OPK_seznam_nejvyznamnejsich_geologickych_a_geomorfologickych_lokalit.pdfSeznam nejvýznamnějších geologických a geomorfologických lokalit
 • OPK_seznam_NRBC.pdfSeznam NRBC (nadregionálních biocenter v Karlovarském kraji)
 • OPK_seznam_pamatnych_stromu.pdfSeznam památných stromů
 • OPK_seznam_registrovanych_vyznamnych_krajinnych_prvku.pdfSeznam registrovaných významných krajinných prvků


Zápis z veřejného projednání.pdfZápis z veřejného projednání "Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje"​
OPZaP_EIA_Sledovani_a_rozbor_vlivu_KOPK_KK.pdfSledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle požadavků vyplývajících z § 10h zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
OZPaZ_Vyporadani_pripominek_KOPKK.pdfNávrh vypořádání připomínek k návrhu Krajské koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského Kraje.

 

 

 

Žádost  o udělení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (180314-zadost-udeleni-vyjimky-OP.docformulář pro vyplnění)
 
Za stránku zodpovídá: Ing. Lucie Vavříková
Datum poslední změny: 19.2.2020 13:43