Vodní hospodářství

Podstatné informace z úseku vodního hospodářství se zobrazí přidržením myši na odkazu Vodní hospodářství v sekci Životní prostředí – menu (vlevo na stránce).


Kontakty na vodoprávní úřad krajského úřadu:

 

Mgr. Andrea Krýzlová

vedoucí oddělení - EIA, plánování v oblasti vod, koncepce, vodoprávní řízení v oblasti hraničních vod, stížnosti, odvolací řízení  234C 354 222 295 andrea.kryzlova@kr-karlovarsky.cz

Ing. Edita Moudrá

vodoprávní řízení pro oblast Chebska, výjimky ze zákazu použití závadných látek pro chov ryb, povolení k provozování vodovodů a kanalizací, odvolací řízení  235C 354 222 581 edita.moudra@kr-karlovarsky.cz

Ing. Stanislav Smolík

vodoprávní řízení pro oblast Karlovarska, výjimky ze zákazu použití závadných látek pro chov ryb, povodňová ochrana, krizové plánování, odvolací řízení 235C 354 222 293 stanislav.smolik@kr-karlovarsky.cz

Ing. Jana Minaříková 

plánování v oblasti vod, vodoprávní řízení pro oblast Sokolovska, výjimky ze zákazu použití závadných látek pro chov ryb, staré ekologické zátěže, důlní vody, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 235C 354 222 229 jana.minarikova@kr-karlovarsky.cz

 

 

Dotační programy v oblasti vodního hospodářství

- aktuálnost termínů podávání žádostí zjistíte na uváděných odkazech
 
Operační program Životní prostředí:
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/
• Prioritní osa 1 – Čistota vody, zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 
https://www.opzp.cz/o-programu/podporovane-oblasti/prioritni-osa-1/
1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
1.2 – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb.,   příspěvkové organizace, VŠ a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (mimo výstavby ochranných nádrží), církve a náboženské společnosti, fyzické osoby podnikající a fyzické osoby nepodnikající, podnikatelé  odvětví akvakultury.
• Prioritní osa 4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu
https://www.opzp.cz/o-programu/podporovane-oblasti/prioritni-osa-4/
4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny
žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona
č. 130/2002 Sb., veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, VŠ a další zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby
 
Národní programy (SFŽP):

• Dešťovka https://www.dotacedestovka.cz/
─ dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě
žadatelé: vlastníci bytových a rodinných domů

• Zdroje pitné vody https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=55
─ na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových) či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu
─ na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva
žadatelé: obce/města, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

• Domovní čistírny odpadních vod https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=77
─ soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není technicky možné, nebo by bylo finančně náročné
žadatelé: obce

• Vodovody a kanalizace https://www.mzp.cz/cz/vodovody_kanalizace
─ kanalizace
─ výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány)
─ přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody
žadatelé: obce/města, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
 

Ministerstvo zemědělství ČR:

• Dotace ve vodním hospodářství
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/
─ Vodovody a kanalizace
─ Rybníky
─ Prevence před povodněmi
─ Odstranění následků povodní na státním VH majetku
─ Závlahy
─ Drobné vodní toky a malé vodní nádrže
─ Náhrady za řízené rozlivy
žadatelé: dle pravidel jednotlivých programů
 
Karlovarský kraj - dotační programy:

• PODPORA PREVENCE PROTI SUCHU, ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ A PÉČE O ZELEŇ (+ ÚDRŽBA STROMOŘADÍ, OPATŘENÍ PRO ZADRŽENÍ VODY V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ - KRAJINNÉ PRVKY - S MOŽNÝM VYUŽITÍM JAKO PŘÍRODNÍ NAPAJEDLA)
https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/podpora-prevence-proti-suchu-zadrzeni-vody-v-krajine-pece-o-zelen
žadatelé: neomezeno (kromě příspěvkových organizací a obchodních společností Karlovarského kraje
a organizačních složek státu)

• PODPORA REALIZACE DROBNÝCH VODOHOSPODÁŘSKÝCH EKOLOGICKÝCH AKCÍ
https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/podpora-realizace-drobnych-vodohospodarskych-ekologickych-akci
─ výstavba/rekonstrukce čistírny odpadních vod včetně související veřejné kanalizace u obcí do 2000 obyvatel a částí obcí  do 500 obyvatel,
─ výstavba, rekonstrukce veřejné kanalizace nebo vodovodu  s napojením minimálně 50 ekvivalentních obyvatel, pro obce do 2000 obyvatel a částí obcí do 500 obyvatel,
─ rozšíření vodovodní nebo kanalizační sítě s připojením minimálně 20 ekvivalentních obyvatel pro obce do 2000 obyvatel a částí obcí do 500 obyvatel,
─ vybudování zdroje pitné vody, úpravny vody a vodojemů, včetně technologického zařízení pro obce do 2000 obyvatel nebo část obce do 500 obyvatel,
─ výstavba nebo rekonstrukce přívodního/zásobovacího řádu pitné vody pro obce do 2.000 obyvatel nebo část obce1 do 500 obyvatel
žadatelé: obce, právnické a fyzické osoby

• PODPORA REALIZACE OPATŘENÍ NA OCHRANU PŘED POVODNĚMI V ÚZEMÍCH OHROŽENÝCH POVODNĚMI
https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/podpora-realizace-opatreni-na-ochranu-pred-povodnemi-v-uzemich-ohrozenych-povodnemi
─ ochrana majetku sloužícího pro veřejný zájem,
─ ochrana majetku zajišťujícího základní funkce obce (školy, zdravotní střediska, technická infrastruktura, obecní úřad apod.),
─ ochrana obyvatel s trvalým pobytem (objekty určené k trvalému bydlení),
─ zpracování povodňových plánů (dále jen „projekt“) a jejich aktualizací, která jsou v souladu s platnou Strategií ochrany před povodněmi pro území Karlovarského kraje s tím, že poskytnutá dotace může být použita i na  vyhodnocení účinnosti navrhovaných opatření zpracované autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, které bylo zpracováno před podáním žádosti, a musí být její přílohou. Soulad s touto strategií je základním kritériem pro hodnocení žádosti.
žadatelé: obce a dále právnické a fyzické osoby s výjimkou organizačních složek státu nebo státních podniků

 

Za stránku zodpovídá Ing. Jana Tymlová
Datum aktualizace 2. 7. 2021 - 15:37