Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Pohřebnictví a válečné hroby

Pohřebnictví a válečné hroby

POHŘEBNICTVÍ

Seminář pro obce s názvem „Výklad zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a vyhlášky MMR č. 277/2017 Sb. o postupu obce při zajištění slušného pohřbení“

 
Dne 16. 2. 2023 proběhl na Krajském úřadě Karlovarského kraje ve spolupráci s oddělením pohřebnictví Ministerstva pro místní rozvoj seminář pro obce s názvem „Výklad zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a vyhlášky MMR č. 277/2017 Sb. o postupu obce při zajištění slušného pohřbení“. Problematiku tzv. „sociálních pohřbů“ přednesla Mgr. Hana Augustinová a povinnosti provozovatelů a správců pohřebišť předložil zúčastněným zástupcům obcí a dalších subjektů Mgr. Tomáš Kotrlý, Th.D., vedoucí oddělení pohřebnictví MMR.
 
Semináře se zúčastnilo více než 80 odborných zástupců obcí, měst, pohřebních služeb, ale i dalších odborníků, jichž se daná problematika týká.

 

 

 


Součástí odpoledního programu byla prohlídka historické budovy tzv. „Karlovarského domu smrti“, budovy bývalé pohřební správy v Horních Drahovicích, která je dnes pro veřejnost uzavřená. 
Tato budova je ukázkou technické důmyslnosti a efektivity našich předků, s níž i takto přísně funkčně a specificky zaměřená stavba může být současně i krásná budova, která se směle může zařadit k perlám karlovarské architektury.
 

 

Odkazy na další články o semináři:

 


Od 1.1.2003 zajišťuje oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje výkon přenesené působnosti na úseku pohřebnictví v rozsahu zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Agendu pohřebnictví zajišťuje Bc. Romana Špindlerová, DiS., tel. 354 222 312, mail romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz .
 
Bližší informace je možno získat na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj pod odkazem Pohřebnictví.
 
 
V souvislosti se změnou zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví, resp.  novelou č. 193/2017 Sb., která je účinná od 1. 9. 2017 má provozovatel pohřebiště povinnost upravit řád veřejného pohřebiště tak, aby byl v souladu s uvedeným zákonem o pohřebnictví a to nejpozději do 3 let ode dne účinnosti zákona, tj. nejpozději do 31.8.2020 (pokud nevyvstala potřeba změny řádu dříve). Řád veřejného pohřebiště schvaluje zastupitelstvo či rada obce po předchozím souhlasu krajského úřadu. Souhlas s řádem veřejného pohřebiště vystaví na základě písemné žádosti pověřená pracovnice Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje,  Bc. Romana Špindlerová, DiS.. Vzorový řád Ministerstva pro místní rozvoj je volně ke stažení na https://www.mmr.cz/getmedia/14dcd0f5-1f55-4f19-9811-de2182eeace6/Vzor_Rad-verejneho-pohrebiste-pdf.pdf.aspx .
 
 Postup obce při tzv. "sociálním pohřbu":
 
 
 

VÁLEČNÉ HROBY A PIETNÍ MÍSTA


Od 1.7.2004 zajišťuje oddělení regionálního rozvoje, odboru regionálního rozvoje, Krajského úřadu Karlovarského kraje, výkon přenesené působnosti na úseku válečných hrobů a pietních míst v rozsahu zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech. 
Tuto agendu zajišťuje Mgr. Martin Biša, tel. 354 222 163, mail martin.bisa@kr-karlovarsky.cz 
Kontakty (39 KB, XLS) na pracovníky obcí s rozšířenou působností, kteří vedou evidenci válečných hrobů.

         

         


 

Vlastníci válečných hrobů mohou na péči o válečné hroby získat dotaci:

 

Na internetových stránkách Ministerstva obrany je přístupná EVIDENCE VÁLEČNÝCH HROBŮ

V evidenci lze vyhledávat údaje o válečných hrobech v české republice ( Hledání VH v ČR) i o českých válečných hrobech v zahraničí ( Hledání VH v zahraničí).

Údaje lze vyhledávat jednak podle údajů o osobách pohřbených ve válečných hrobech nebo připomenutých na pietních místech (záložka - Hledání podle osobních údajů) a také podle údajů o válečných hrobech (záložka - Hledání podle údajů o VH).

K  zobrazení všech válečných hrobů v terénu prostřednictvím mapy slouží odkaz " Mapa lokalit VH". Pro zobrazení jednotlivých válečných hrobů v ČR prostřednictvím tohoto odkazu je nutné provést přiblížení (větší detail mapy) vybrané oblasti. Válečné hroby v zahraničí se na mapě zobrazují i v základním náhledu.

Kliknutím myši na symbol válečného hrobu zobrazeného v mapě lze zobrazit další související informace.

Součástí informací o válečném hrobu je jeho zobrazení na mapovém podkladu, související fotodokumentace a e-mailový kontakt na osobu zodpovědnou za správnost a úplnost zobrazených údajů.

​ ​

Za stránku zodpovídá Bc. Špindlerová Romana, DiS. Mgr. Martin Biša
Datum aktualizace 24. 2. 2023 - 10:32