Domů Dotace PODPORA DOBROVOLNICTVÍ

PODPORA DOBROVOLNICTVÍ

Odbor Odbor sociálních věcí
Okruh Sociální věci
Kontaktní osoba Mgr. Petra Krajčovičová
Kontaktní telefon +420 702 159 282
Kontaktní e-mail petra.krajcovicova@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen
PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU DOBROVOLNICTVÍ PRO ROK 2022
 
schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 114/04/22 ze dne 11. 4. 2022
 
administrátor programu: oddělení grantových schémat odboru investic
 
Na pořadí žádostí nezáleží!
 
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/
 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
- od 17. 5. 2022, 9:00 hodin
- do 23. 5. 2022, 16:00 hodin.
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však 10 pracovních dnů předem, tj.:
- od 3. 5. 2022, 9:00 hodin.
 
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel může k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje připojit uznávaný elektronický podpis. Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy nebo kvalifikovaný elektronický podpis9. Žadatel může k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje připojit také všechny přílohy v elektronické podobě. Pokud žadatel v dotačním portálu Karlovarského kraje připojil uznávaný elektronický podpis a všechny přílohy v elektronické podobě, splnil všechny podmínky pro řádné odeslání žádosti.
 
Podmínku doručení žádosti opatřené vlastnoručním podpisem žadatele a všech příloh v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2:
a)       žádost z dotačního portálu Karlovarského kraje
b)      přílohy k žádosti.

Žadatelé, kteří jsou právnické osoby a kteří jednají pouze jednou osobou, mohou využít tzv. fikci podpisu, tj. nemusí v datové schránce k žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje připojovat uznávaný elektronický podpis. Fikce podpisu neplatí pro orgány veřejné moci a žadatele, kteří jednají dvěma či více osobami.
 

 
Důležité dokumenty:
 
 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
 
Mgr. Petra Krajčovičová
354 222 645
petra.krajcovicova@kr-karlovarsky.cz
 
Ing. Anna Vendlová
354 222 241
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
Zveřejněno dne 13. 4. 2022.
 

  
 
Archiv:
 
 
PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU DOBROVOLNICTVÍ PRO ROK 2021
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 486/12/17 ze dne 7. 12. 2017
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 435/04/21 ze dne 19. 4. 2021
administrátor programu: oddělení grantových schémat odboru investic
 
Na pořadí žádostí nezáleží!
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
- od 25. 5. 2021, 9:00 hodin
- do 31. 5. 2021, 16:00 hodin.
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže, Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však 10 pracovních dnů předem, tj.:
- od 11. 5. 2021, 9:00 hodin.
 
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Důležité dokumenty:
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
 
Mojmír Kalvoda
354 222 487
 
Bc. Anna Vendlová
354 222 241
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
Zveřejněno dne 21. 4. 2021.
Za stránku zodpovídá Ing. Anna Vendlová
Datum aktualizace 28. 4. 2023 - 13:58