Úvodní strana > Životní prostředí > Vodní hospodářství > Malé vodní nádrže, TBD, Lokality vhodné pro akumulaci vody

 Malé vodní nádrže, TBD, Lokality vhodné pro akumulaci vody

Vodní nádrže v kraji III. a IV. kategorie TBD:

 

Vyhledávací studie malých vodních nádrží III. a IV. kategorie TBD

 

 

Prostorová analýza profilů vhodných pro realizaci malých vodních nádrží v Karlovarském kraji:

 

Krajský úřad Karlovarského kraje nechal v roce 2021 zpracovat prostorovou analýzu profilů vhodných pro realizaci malých vodních nádrží, jejichž zatopená plocha nepřesáhne 2 ha a výška hráze 2,5 m, tj. vodní nádrže, pro jejichž realizaci postačí pouze ohlášení vodního díla příslušnému vodoprávnímu úřadu dle ustanovení § 15a zákona  č.254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších přepisů.  Ve výsledku bylo analýzou vymezeno 2 034 potenciálních lokalit (profilů) o ploše 588 ha pro realizaci malých vodních nádrží na území Karlovarského kraje.

Analýzu a jednotlivé navržené profily rozdělené dle působností ORP nalezete zde: 
 

 

Metodické pomůcky pro provádění technickobezpečnostního dohledu u vodních děl kategorie IV.:

 

Příručka pro provádění technickobezpečnostního dohledu OZPaZ_VODA_Male_vodni_nadrze_rybniky_TBD_MZe_2016.pdfMalé vodní nádrže - rybníky (Ministerstvo zemědělství ČR 2016) pro vlastníky těchto vodních děl. V příručce jsou uvedeny:
 
  • Povinnosti vlastníků malých vodních nádrží.
  • Způsob provádění technickobezpečnostního dohledu a vyhodnocení prohlídek vodního díla.
  • Dotační programy Ministerstva zemědělství ČR, z nichž lze čerpat finanční prostředky na výstavbu nových či opravu, rekonstrukci či odbahnění stávajících rybníků.
 

Část B metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 1/2010 o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

   

 
Výhledová studie potřeb vody a výhledové vodní nádrže:
 
V roce 2009 byla dokončena Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji (stručný souhrn), která byla zpracována z důvodu zanalyzování současných podmínek zdrojů a potřeb vody a posouzení potřeb vody v podmínkách střednědobého (20 let) a dlouhodobého (po r. 2050) výhledu pro území Karlovarského kraje. Studie byla podkladem pro tvorbu dokumentu Ministerstva zemědělství ČR „Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území“.  

Tento dokument byl v roce 2020 aktualizován a na území Karlovarského kraje jsou navrženy tyto výhledové vodní nádrže:

  • Dvorečky – vodní tok Libava
  • Chaloupky – vodní tok Rolava
  • Poutnov – vodní tok Teplá
  • Hlubocká Pila – vodní tok Liboc
  • Mětikalov - vodní tok Liboc
  • Skřiváň - vodní tok Skřiváň
  • Tuřany - vodní tok Šitbořský potok
 
 
 

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Minaříková
Datum poslední změny: 20.12.2021 14:04