Domů Témata Životní prostředí Ochrana ovzduší Legislativa - Ochrana životního prostředí

Legislativa - Ochrana životního prostředí

Základní právní předpisy v oblasti ochrany ovzduší:

 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
 • zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, v platném znění
 • zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, v platném znění 
 
Prováděcí právní předpisy k zákonu č. 201/2012 Sb.:
 • vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, v platném znění
 • vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, v platném znění
 • nařízení vlády č. 280/2020 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách, v platném znění
 • vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší, v platném znění
 • vyhláška č. 209/2006 Sb., o požadavcích na přípustné emise znečišťujících látek ve výfukových plynech spalovacího hnacího motoru drážního vozidla, v platném znění
 • nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, v platném znění
   

Prováděcí právní předpis k zákonu č. 73/2012 Sb.:

 • vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů, v platném znění
Za stránku zodpovídá Ing. Klára Šešulková
Datum aktualizace 6. 6. 2023 - 08:32