Značení tras

 

Garantem turistického značení, tedy i cyklotras je v České republice Klub českých turistů (KČT). Kromě KČT ještě u nás vyznačují cyklotrasy jiné subjekty, které používají různé vlastní značky. Není pochyb o tom, že je to pro cyklistu matoucí, když se cyklotrasy vyznačují nejednotně, nemluvě o estetické stránce věci.
Stávající značení KČT také není úplně dokonalé, ale bude to chtít ještě nějaký čas, než se najde ten nejvhodnější způsob. Značení není přizpůsobeno například pro vyznačování okruhů, ale to je spíše záměr, než nedostatek. Smyslem značení je, aby trasy vždy vedly odněkud někam. Značení také nerozlišuje trasy podle cílové skupiny, například rodiče s dětmi nepoznají, zda je značená trasa pro děti vůbec vhodná. Značení také nerozlišuje kvalitu povrchu a dálkový cyklista nepozná, zda všude projede na trekovém kole a s naloženými brašnami.

 

Cyklistické značení KČT je dvojího provedení a rozlišuje se na  silničníterénní značení. 

SILNIČNÍ ZNAČENÍ je součástí veřejného dopravního značení a jeho vzhled a použití je stanoveno zákonem a technickými pokyny. Všechny prvky silničního značení mají žlutou podkladovou barvu a jsou označeny logem kola. Cykloznačky jsou zařazeny v rámci dopravního značení do skupiny informativních směrových značek

Ideální stav by byl, kdyby všechny cyklotrasy byly vedeny po cyklostezkách nebo polních a lesních cestách, kde nejsou cyklisté ohrožováni motorovými vozidly. I když se postupně cyklostezky budují, tak je jich stále velmi málo i v Karlovarském kraji. Proto je zatím nezbytné cyklotrasy vést i po silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích.

Síť cyklistického značení Klubu českých turistů:

Cyklotrasy se rozlišují 1 - 4 místným číslem podle důležitosti. Od roku 2012 se trasy mohou také označovat i logy.


DÁLKOVÉ TRASY

Jsou to především evropské a některé národní trasy, které protínají alespoň dva kraje a jsou dlouhé více jak 100 km.

Evropská dálková síť EuroVelo, kterou koordinuje Evropská cyklistická federace, u nás zastoupená Nadací Partnerství,  zahrnuje 16 evropských dálkových cyklotras přesahující  70.000 km. V Česku na Vás čeká více než 2.100 km žástečně již logem proznačených evropských cyklotras EuroVelo 4,7,9 a 13. Napříč republikou z Chebu do Bohumína se vydáte po EuroVelo 4, podél hranice v minulosti dělící Evropu na dvě nesmiřitelná společenství po EV 13, podél dvou největších řek Labe a Vltavy z Hřenska do Vyššího Brodu po EV 7 či z jeseníku k vinicím Jižní Mooravy do Poštorné po EuroVelo 4. 

 


Národní cyklotrasy jsou značeny žlutými značkami s jedno, nebo dvojmístným číslem. V ČR tvoří tyto trasy základní síť

. Přes Karlovarský kraj vedou tři dálkové cyklotrasy.
Tras č.6 (cyklostezka Ohře) je páteřní trasou Karlovarského kraje a spojuje podél Ohře  hranice s Německem u Chebu a Litoměřicemi, kde napojuje na trasu č.2 (Labskou stezku).
Trasa č. 23 - Krušnohorská magistrála, která prochází po hřebenech Krušných hor od Chebu do Děčína.
Trasa č.36 - Magistrála Český les, která spojuje Čerchov s Chebem podél hranice s Bavorskem. 
Trasa č.39 - Magistrála Berounka-Ohře a spojuje Berounku s Karlovými Vary.

 

REGIONÁLNÍ TRASY

Regionální cyklotrasy jsou trasy spojující významné regiony a jsou označeny třímístným číslem. V našem kraji jsou to:
Trasa č. 361 (Klášterní trasa) - spojuje Klášter v Teplé a Klášter ve Waldsassnu přes Mariinu Loretu v Hrozňatově.
Trasa č. 362 (Hradní trasa) , propojující hrady a zámky v Bečově a Lokti s Klášterem Teplá.
Trasa č.352, propojující Karlovarsko se severním Plzeňskem (Teplá-Úterý-Manětín-Rakovník).
Trasa č.604 (dokončená částečně), bude propojovat cyklostezku Ohři s Tachovskem.

Místní cyklotrasy. Jsou to trasy místního významu označované čtyřmístným číslem. Tyto trasy tvoří největší síť tras. V
Karlovarském a Plzeňském kraji jsou to trasy začínající číslicí 2. Na hranicích s Ústeckým krajem k nám přechází i několik tras s Chomutovska, ty pak začínají číslicí 3. V současné době je v Karlovarském kraji vyznačeno kolem 80 značených cyklotras místního významu.

Místní trasy zřizované v krajích jsou odlišeny prvním číslem podle regionů, odpovídají přibližně starým krajům:
Region středočeský - Středočeský kraj - 0, nebo nově 8
Region jihočeský - Jihočeský kraj - 1
Region západodočeský - Plzeňský a Karlovarský kraj - 2
Region severočeský - Ústecký a Liberecký kraj - 3
Region východočeský - Královéhradecký a Pardubický kraj - 4
Region jihomoravský - Jihomoravský, Vysočina a Zlínský kraj - 5
Region severomoravský - Moravskoslezský a Olomoucký kraj - 6

Značky jsou trojího provedení.
IS21 - směrová tabulka (zjednodušené značení), které vyznačují jen směr jízdy, případně konec (začátek) cyklotrasy a také se používají k označení názvu místa pro orientaci cyklistů v místech mimo obce a města.

IS19 - směrové tabule, které nás informují o koncovém cíly cyklotrasy (horní řádek) a o nejbližším místě nebo rozcestí (dolní řádek) a udávají se u nich vzdálenosti zaokrouhlené na celé kilometry. Umisťují se v místech křížení cyklotras, nebo v obcích na důležitých místech (nádraží, náměstí).

IS20 - návěst před křižovatkou, používaná většinou před složitějšími rozcestími. Popisuje se číslem a koncovým místem cyklotrasy. Tato značka se používá také pro informování cyklistů na různá nebezpečí, nebo vyznačují průjezd komplikovanějšími místy.
Pokud je koncový bod cyklotrasy málo významný, udává se místo něho bližší známější místo (obvykle město). 

Příklady cykloznaček:

 

 

 

 

Značka IS21
Trasa 362 vede v přímém směru

Značky IS21
Trasa 2016 odbočuje vlevo, v opačném směru vpravo.

Značky IS21d (koncová)
Obě trasy zde končí

 

 

 

Značka IS21e (nahoře), která označuje název místa

Značka IS19d
Trasa vede vlevo a vpravo

Značky IS19b
Obě trasy vedou přímo

 

Značka IS19c
Neznačená odbočka vlevo
Na značce neni uvedeno číslo trasy

IS20
Návěst před křižovatkou
se umísťuje na složitějších
rozcestích
IS20
Tabule informující o možném nebezpečí

 

 

ZNAČENÍ EUROVELO:

Mezinárodní cyklistická federace ECF zastřešuje v Evropě síť dálkových značených cyklotras. Garantem značení v ČR je Nadace Partnerství. Čtyři z nich mají vést také přes Českou republiku. Trasy se označují čísly a po ČR by měli vést trasy č. 4  (Cheb - Ostrava), 7 (Děčín- Č.Budějovice), 9 (Jeseník - Mikulov) a 13 ( Aš - Břeclav po železné oponě). Od roku 2005 se vytipovávají průběhy těchto tras v ČR a od roku 2009 se začal projednávat i způsob značení v našich českých podmínkách.

 
 
 Možné varianty vzhledů loga. 
 
 
 

TERÉNNÍ ZNAČENÍ:

Cykloturistické trasy, které vedou většinou po polních či lesních cestách nebo terénem můžou být vyznačeny pásovými značkami o rozměru 14x14 cm, které mají krajní pásy žluté a prostřední je červený, modrý, zelený nebo bílý. Mohou být také doplněny na šipku. Jedná se tedy o podobné značení jako u tras pěších, jen základní barva je žlutá a značky jsou o něco větší, aby byly pro cyklisty lépe viditelné. Pásové značení je doplněno směrovkami, které oproti těm pěším mají opět žlutý podklad a dvě řádky textu a v záhlaví napsáno "Cyklotrasa KČT č. 2850".
Značení se používá převážně v horských oblastech, kde není možný vjezd vozel pro údržbu značení. 

V Karlovarském kraji je toto značení použito jen v okolí Kynšperku.

 

 

ZNAČENÍ LOGEM:

V Česku se od roku 2012 mohou používat na značení cyklotras i loga. Především je můžeme vidět na evropských trasách EuroVelo, ale hojně se používají pro vyznačení tématických tras. Známé jsou hlavně na Moravě, kde jimi vyznačili celou síť Vinařských cyklostezek. Logo se pak používá místo čísla cyklotrasy, nebo spolu s číslem.
Značení tras loge je výhodné použít tam,kde logovaná trasa vede po několika různých stávajících, číslovaných, trasách.

V Karlovarském kraji jsou logem označeny přeshraniční trasy:
Valdštejnovy cyklotrasy na Chebsku. Vedou z větší části Německem, kde jsou označeny obdobně.
Karlova stezka (Karlsroute), která spojuje Saské město Aue a Karlovy Vary a navíc na české straně tvoří okruh N.Hamry-Potůčky-Abertamy-N.Hamry.
Mostní stezka v Aši (Brückenradweg). Propojuje Aš s Bavorským Wunsiedlem.
Halštrovská stezka (Elsterradweg) na Ašsku, která vede podél říčky Halštrov (Elster) od pramene do Saska.

 

Elster.jpg 
 
 
POUŽÍVÁNÍ PIKTOGRAMŮ:
 
Od roku 2014 se mohu podle nové metodiky KČT používat na cykloznačkách i piktogramy, které informují o kulturních a turistických zajímavostech. Piktogramy mají stanovený vzhled, který by se měl dodržovat.
Přehled všech povolených piktogramů je uveden v následujícím přehledu (1,22 MB, PDF).
Piktogramy se používají u toho názvu cíle, kde se nacházejí.
 
 
  


Pokud se turistický nebo kulturní cíl nachází mimo značenou trasu, vyznačuje se k němu odbočka. Pak se trasa k němu, označuje jen piktogramem, který se uvádí v poli místo čísla trasy. 
Datum aktualizace 9. 11. 2005 - 10:33