Domů Témata Turistika a volný čas Cyklistika Zákonná pravidla pro cyklisty

Zákonná pravidla pro cyklisty

Výběz z pravidel o provozu, týkajících se cyklistů, bruslařů a jiných osobních přepravníků.
(zákon 361/2000 ve znění k 20.2.2016)
 
Základní pojmy:
 • Řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti.
 • Chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně.
 • Přejezd pro cyklisty je místo na pozemní komunikaci určené pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci vyznačené příslušnou dopravní značkou.
 • Cyklista je podle zákona řidič a může řídit jízdní kolo a pokud dostatečně tělesně a duševně způsobilý k řízení a v potřebném rozsahu ovládá předpisy o provozu na pozemních komunikacích. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.

 

Co je zakázáno:

 • Cyklista nesmí požít alkoholický nápoj ani jinou látku obsahující alkohol, nebo užít jinou návykovou látku před jízdou a během jízdy. Alkoholickým nápojem je nápoj, který obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu.
 • Cyklista nesmí při jízdě držet v ruce telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení a kouřit při jízdě.

 

Pravidla jízdy na pozemní komunikaci:

 • Na pozemní komunikaci se jezdí vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky. Levý krajní jízdní pruh smí cyklista užít k jízdě, jen jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování. K jízdě může cyklista použít i krajnici, pokud tím nejsou ohrožováni ani omezováni chodci.
 • Na jízdní pruh pro cyklisty smí řidič jiného vozidla vjet v podélném směru jen tehdy, není-li přilehlý jízdní pruh pro toto vozidlo dostatečně široký. Při vjíždění na jízdní pruh pro cyklisty nesmí řidič ohrozit cyklistu jedoucího v tomto pruhu.
 • Cyklista smí předjíždět vpravo (po pravém okraji vozovky nebo krajnici) v případě, že se vozidla pohybují pomalu za sebou a jestliže je vpravo od vozidel dostatek místa k jejich předjetí. To neplatí, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení o změně směru jízdy. Cyklista je přitom povinen dbát zvýšené opatrnosti. Pozn: Okraj vozovky se vyznačuje vodorovnou dopravní značkou „Vodicí čára“. Mezi zvláštní okolnosti, které mohou bránit jízdě při pravém okraji vozovky, náleží také závady ve sjízdnosti při okraji vozovky apod.
 • Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát cyklista přednost v jízdě vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců jdoucím po pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci. Výjezd z účelové komunikace bývá obvykle vyznačen červenými patníky.
 • Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou, mohou však předjíždět.
 • Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.
 • Řidič odbočující vlevo nebo vpravo musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen a cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty.

 

Jízda v zónách:

 • V obytné a pěší zóně smí cyklista jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit. Chodci a hrající si děti musí umožnit cyklistům jízdu. Vzájemná ohleduplnost mezi chodci a řidiči je základním požadavkem pro bezpečnosti a plynulost provozu.
 • Zóna pro cyklisty je oblast, jejíž začátek a konec je označen dopravní značkou „Zóna pro cyklisty“.
 • V cyklistické zóně smějí cyklisté užívat vozovku v celé její šířce.
 • Jiným vozidlům než jízdním kolům je vjezd do cyklistické zóny povolen jen tehdy, jsou-li vyznačena ve spodní části dopravní značky "Zóna pro cyklisty".
 • V cyklistické zóně smí řidiči (i cyklisté) jet rychlostí nejvýše 30 km/h. Přitom musí dbát řidiči ostatních vozidel zvýšené ohleduplnosti vůči cyklistům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
 • V cyklistické zóně musí cyklisté umožnit motorovým vozidlům jízdu. Při vyjíždění ze zóny na jinou pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě. Pokud zóna zahrnuje více pozemních komunikací, platí pro jízdu křižovatkou stejná pravidla jak na silnici.

 

Jízda na chodníku, nebo stezce pro chodce:

 • Je-li povolen vjezd cyklistů na chodník nebo stezku pro chodce, platí pro jejich jízdu pravidla jak v obytné zóně.
 • Na přechodu pro chodce z kola sesedne a přes přechod kolo převede.

 

Jízda po stezce pro cyklisty:

 • Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“, nesmí se na ní chodci a cyklisté vzájemně ohrožovat.
 • Na stezce, kde je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je chodec povinen užít pouze pruh vyznačený pro chodce a cyklista pouze pruh pro cyklisty. Druhý pruh může užít chodec pouze při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky, a cyklista při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku při přitom se nesmí vzájemně ohrožovat.
 • Uživatelé stezky se pohybují vpravo, smějí jet jen jednotlivě za sebou, mohou však předjíždět.
 • Účastníci provozu na stezkách jezdí vpravo, pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti. Smějí jet jen jednotlivě za sebou, a mohou se předjíždět.
 • Cyklisté musí dodržovat bezpečnou vzdálenost za cyklistou jedoucím před ním tak, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení cyklisty jedoucího před ním.

 

Jízda na přejezdu pro cyklisty:

 • Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo. Je-li na stezce pro chodce a cyklisty zřízen sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty, platí pravidla stejná jako na samostatném přechodu, či přejezdu.

 

Pravidla bezpečnosti a jízda za snížení viditelnosti:

 • Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
 • Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.
 • Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let. V přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí smí osoba starší 18 let vézt nejvýše dvě děti mladší 10 let. Rovněž dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí smí vést osoba starší 18 let. Věk takto přepravovaného dítěte není stanoven.
 • Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.
 • Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

 

Pravidla jízdy s přívěsnými vozíkem:

 • K jízdnímu kolu se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 900 mm, má na zádi dvě červené odrazky trojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti zadní červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem. Jsou-li v přívěsném vozíku přepravovány děti, musí být přívěsný vozík označen žlutým nebo oranžovým praporkem nebo štítkem o rozměru 300 x 300 mm vztyčeným ve výšce 1200 - 1600 mm nad úrovní vozovky.

 

Pravidla pro bruslaře a osobní přepravníky:

 • Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Přitom je tato osoba povinna řídit se pravidly, která platí pro cyklisty.
 • Na osobním přepravníku (segway) nebo obdobném technickém zařízení se lze na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty nebo na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty nebo na pěších a obytných zónách pohybovat nejvýše rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze. Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem nebo přechod pro chodce, smí osoba na osobním přepravníku přejíždět vozovku jen na těchto místech.
 • Pro užití jízdního pruhu vyhrazeného pro cyklisty, stezky pro cyklisty nebo odděleného pruhu pro cyklisty na stezce pro chodce a cyklisty osobou na osobním přepravníku platí pravidla jak pro cyklisty.
 • Kde není chodník, stezka pro chodce, stezka pro chodce a cyklisty, jízdní pruh vyhrazený pro cyklisty nebo stezka pro cyklisty nebo kde je chodník neschůdný, smí se osoba na osobním přepravníku pohybovat po levé krajnici nebo co nejblíže při levém okraji vozovky. Osoby na osobním přepravníku se v takovém případě smí pohybovat jen jednotlivě za sebou.
 • Osoba na osobním přepravníku nesmí na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, jízdním pruhu vyhrazeném pro cyklisty nebo stezce pro cyklisty nebo na pěších a obytných zónách ohrozit chodce nebo cyklisty.
 • Obec může nařízením vymezit na svém území místa, kde je provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na pěších a obytných zónách nebo vozovce zakázáno. V případě vymezení území místa, kde je provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na pěších a obytných zónách nebo vozovce zakázáno, je obec povinna
  vyznačit území dopravní značkou. Zákaz provozování osobního přepravníku uložený nařízením obce se nevztahuje na Policii České republiky a obecní policii při plnění jejich povinností, pak je však osoba užívající osobní přepravník povinna neohrozit bezpečnost a plynulost na pozemních komunikacích.
Za stránku zodpovídá Rodina Jakub
Datum aktualizace 12. 3. 2016 - 03:21