Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Územní studie vyhodnocení územních nároků plánovaného rozvoje průmyslu na Mikroregion Sokolov - východ (2021)

Územní studie vyhodnocení územních nároků plánovaného rozvoje průmyslu na Mikroregion Sokolov - východ (2021)

Územně plánovací podklad
 
Název: Územní studie vyhodnocení územních nároků plánovaného rozvoje průmyslu na Mikroregion Sokolov - východ

Objednatel: Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
 
Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje
 
Kontaktní osoby:  Ing. Jiří Červinka, e-mail: jiri.cervinka@karp-kv.cz, tel: 737 646 966
       Ing. Lukáš Švéda, e-mail: lukas.sveda@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 309
          
       Mgr. Barbora Merunková, e-mail: barbora.merunkova@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 449
 
Zadání: text zadání (1,69 MB, PDF) (duben 2020)
 
Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o., Chládkova 898/2, Žabovřesky, 616 00 Brno
 
Hlavní cíle řešení:
  • Cílem územní studie je navrhnout vizi řešení možného rozvoje (směřování) Mikroregionu Sokolov – východ v průběhu ukončování a po ukončení těžby hnědého uhlí, vycházející zejména z potenciálu, příležitostí a potřeb regionu.
  • Územní studie navrhne vhodnou přeměnu struktury místní ekonomiky po ukončení povrchové těžby hnědého uhlí a navazujících činností.
  • Dalším cílem územní studie je návrh konkrétních opatření a rozvojových záměrů v řešeném a zájmovém území, zejména v oblastech kapacit pro hospodářský rozvoj, nové ekonomické aktivity, orientace školství/vzdělávání, rozvoj bydlení a celkové funkční struktury sídel, dopravní a technické infrastruktury, centrálního zásobování teplem, obnovy a rekreační funkce krajiny, a v oblasti lidských zdrojů.
  • Cílem obnovy krajiny po útlumu těžby je nalezení nové identity a zlepšení image území.
  • Územní studie definuje potřeby pro rozvoj a regulaci rozvoje území Mikroregionu Sokolov – východ v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje území, který zabezpečuje uspokojení současných potřeb, aniž by ohrozil uspokojení potřeb generací budoucích.
  • Výhled budoucích potřeb a vize rozvoje řešeného území bude zpracována ve dvou časových výhledech, v krátkodobém horizontu (5 let) a s dlouhodobým výhledem pro časový horizont 30 let.
  • Územní studie bude primárně zaměřena na řešené území Mikroregionu Sokolov – východ. V souladu s cíli a úkoly této územní studie se bude zabývat, analyzovat a navrhovat řešení, v rozsahu tohoto zadání, také v zájmovém území.
  • Řešené i zájmové území je organickou součástí regionu a celého území Karlovarského kraje. Územní studie bude v analytické i návrhové etapě zohledňovat možné vlivy regionu na řešené území i obráceně dopady situace v obcích řešeného a zájmového území na území celého Karlovarského kraje.


Obsah územní studie:

                            III. etapa - Čistopis (prosinec 2021)

 

Textová část:

Čistopis, včetně příloh č. 1, 2 a 3, (PDF, 1,3 MB)

Výkresová část:

1. Výkres širších vztahů, 1 : 100 000, (PDF, 1,1 MB)
2a. Návrh řešení - progresivní varianta, 1 : 30 000, (PDF, 4,7 MB)
2b. Návrh řešení - konzervativní varianta, 1 : 30 000, (PDF, 4,3 MB)
3. Výkres dopravní infrastruktury, 1 : 30 000, (PDF, 3,8 MB)
4. Výkres technické infrastruktury, 1 : 30 000, (PDF, 3,9 MB)

                            II. etapa - Návrh (září 2021)

                         

Textová část:
 
 Návrh, (PDF, 1,2 MB), Příloha č. 1, (PDF, 0,2 MB), Příloha č. 2, (PDF, 0,2 MB)
 
Výkresová část:
 
     

                            I. etapa - Průzkumy a rozbory (leden 2021)

Textová část:
 
 Úvod, (PDF, 0,2MB), kapitola A (PDF, 0,6 MB) a příloha č. 1, (PDF, 5,3 MB)
 Kapitoly B.1 - B.29, (ZIP, 1,9 MB)
 Kapitoly C.1 - C.20, (ZIP, 2,1 MB)
 Kapitoly D.1 - D.7, (ZIP, 2,3 MB)
 Kapitoly E.1, E.2, (ZIP, 0,2 MB)
 Kapitoly F.1 - F.3, (ZIP, 0,6 MB)
 Kartogramy, (ZIP, 82,6 MB)
 
 Výkresová část:
 
 G.1 Výkres širších vztahů, (PDF, 7,5 MB)
 G.2 Výkres hodnot a limitů využití území, (PDF, 10,1 MB)
 G.3 Výkres záměrů v území, (PDF, 4,4 MB)
 G.4 Problémový výkres, (PDF, 3,9 MB)

 Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

 *** 

Výdaje na územní studii budou hrazeny v rámci projektu Smart Akcelerátor 2.0, registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Evropského sociálního fondu.​​​​​​​​​

Za stránku zodpovídá Ing. Ivana Nykodýmová
Datum aktualizace 23. 10. 2023 - 13:47