Územní studie horských oblastí (2013)

územně plánovací podklad

Název: Územní studie horských oblastí

Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Zadání: Text zadání, (PDF, 6,9 MB)

Zhotovitel: Mott MacDonald CZ, spol s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1

Hlavní cíle řešení:

  • Analýza potenciálů rozvoje horských oblastí v Karlovarském kraji a navržení koncepce možného rozvoje s podporou změn vedoucích k trvale udržitelnému rozvoji
  • Prověření využitelnosti příhraničního informačního systému budovaného v rámci projektu CROSS-DATA
  • Podrobně prověřit plochy nadmístního významu pro cestovní ruch, rekreaci a sport vymezené v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje
  • Analyzovat předpokládané potřeby území, požadavky obcí a ekonomických subjektů. Stanovit centra cestovního ruchu jako póly rozvoje řešeného území
  • Zohlednit vazby horských oblastí na vnitřní zájmové území a na vnější zájmové území. Vytvořit podklad pro aktualizaci strategického plánování kraje, pro zacílení rozvojových programů, pro řešení územně plánovacích dokumentací 
     

Obsah územní studie:

Textová část
A. Obecné zásady USHO (PDF, 13 MB)

        B. Specifické návrhy pro horské oblasti:
B.1 Krušné hory (PDF, 1,2 MB)

  B.1.1 Okolí Klínovce (PDF, 1 MB)
  B.1.2 Okolí Plešivce (PDF, 1 MB)
  B.1.3 Nové Hamry (PDF, 1 MB)
  B.1.4 Bublava, Stříbrná (PDF, 1 MB) 
 

B.2 Ašsko (PDF, 1MB)

V. Výkresová část 
           1. Schéma širších vztahů (PDF, 4,3MB)
           2. Schéma návrhu řešení (PDF, 11 MB)
           3.1. Urbanistický návrh (1:50 000) Krušné hory (PDF, 27 MB)
           3.2. Urbanistický návrh (1:50 000) Ašsko (PDF, 5,8 MB)
           3.3. Urbanistický návrh (1:50 000) Český a Slavkovský les (PDF, 14,4 MB)
           4.1. Detail řešení ploch nadmístního významu (1:10 000) - Klínovec (PDF, 11,6 MB)
           4.2. Detail řešení ploch nadmístního významu (1:10 000) - Plešivec (PDF, 9,3 MB)
           4.3. Detail řešení ploch nadmístního významu (1:10 000) - Nové Hamry (PDF, 40,1 MB)
           4.4. Detail řešení ploch nadmístního významu (1:10 000) - Bublava (PDF, 16,3 MB)

X. Stručný abstrakt (PDF, 0,3 MB)

Zhotovitel: Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.

Projektový tým:

Ing. arch. Václav Zůna - odpovědný projektant, koordinace
Ing. arch. Zdeněk Kindl - odpovědný projektant, koordinace
Ing. arch. Milan Körner, CSc. - urbanismus, regionalista (AURS, spol. s r. o.)
Ing. arch. Blanka Almásyová - urbanismus (AURS, spol. s r. o.)
Ing. Lenka Pacalová - urbanismus (AURS, spol. s r. o.)
RNDr. Jiří Jedlička - demografie, geografie
Ing. Martin Daniel - doprava
Ing. Miroslav Kubový - krajina, životní prostředí
Ing. Ondřej Kokeš - ekonomika
Bc. Petr Hladík - GIS specialista

 

Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

 

Územní studie je součástí pracovního balíčku č. 5 „Modelové projekty“ projektu CROSS-DATA, které má za úkol pořídit Karlovarský kraj, jakožto jeden z českých partnerů projektu, resp. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje.
Projekt CROSS-DATA, jehož oficiální název zní: „CROSS-DATA - přeshraniční datový management pro územní plánování (česko-saský informační systém územního plánování)“ je kofinancován z programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou (Prioritní osa 1 - rozvoj společných rámcových podmínek v dotačním území; oblast podpory 1.1 - kooperativní zlepšení a rozvoj infrastruktury dle poptávky a kooperací v oblasti regionálního plánování a rozvoje).
Oficiální web projektu CROSS-DATA: www.cross-data.eu/
Informace o projektu na webu KK

 

​ 

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 23. 10. 2023 - 14:39