Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Územní studie areálu krajských institucí Karlovy Vary, Dvory - 2019/2020

Územní studie areálu krajských institucí Karlovy Vary, Dvory - 2019/2020

Územně plánovací podklad
 
Název: Územní studie areálu krajských institucí Karlovy Vary, Dvory – 2019/2020

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY:
  • V současné době se upravuje zadání územní studie a následně bude vybrán zhotovitel.
 
Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje
 

Kontaktní osoby: Ing. Lukáš Švéda, e-mail: lukas.sveda@kr-karlovarsky.cz , tel: 354 222 309

                               Ing. Kristýna Abrahámová, e-mail: kristyna.abrahamova@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 203
 
 
Hlavní cíle řešení:
  • Cílem územní studie je nahradit územní studii „Urbanistická studie areálu Krajského úřadu  Karlovarského kraje“, která je zapsaná v Evidenci územně plánovací činnosti od roku 2011, aktuálním územně plánovacím podkladem.
  • Areál krajského úřadu a dalších krajských institucí vznikl a je postupně dostavován v území bývalých kasáren. Je tedy limitován ve svém stavebně technickém i kompozičním rozvoji celou řadou faktorů – pozůstatky starého stavebního fondu, parcelací, existující dopravní a technickou infrastrukturou, limity využití území, apod.
  • Přesto se podařilo, s pomocí dříve zpracovaných zastavovacích a urbanistických studií, založit urbanistickou koncepci areálu na velmi kvalitním základu, který je nezbytně nutné nadále podporovat a rozvíjet.
  • Pořizovaná územní studie je nástrojem územního plánování, jehož cílem je zabránit degradaci využití areálu nevhodnými stavbami, provozními závadami a nekvalitními veřejnými prostranstvími.
  • Cílový charakter řešeného území, jako správního centra kraje, je vytvoření urbanisticky a architektonicky kvalitního areálu s důrazem na funkčnost vnitřní struktury a vnějších vazeb a na podporu vzniku kvalitních kultivovaných veřejných prostranství, a dle možností také architektonicky a technicky kvalitních staveb.
  • V současné době je nutné stabilizovat již využité území, zafixovat kvalitní prvky jeho koncepce a řešit koncepci dalšího rozvoje areálu až po urbanistický detail, tj. pro další známé záměry stanovit účinné podmínky (zásady), které umožní realizaci záměrů v souladu s cílovým charakterem území.

 

Za stránku zodpovídá Ing. Ivana Nykodýmová
Datum aktualizace 23. 10. 2023 - 13:45