Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Dokumentace kraje Územně analytické podklady Karlovarského kraje (ÚAPk) - rok 2021, archiv 2009, 2011, 2013, 2015, 2017

Územně analytické podklady Karlovarského kraje (ÚAPk) - rok 2021, archiv 2009, 2011, 2013, 2015, 2017

 
Dokumentace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje byly pořízeny v souladu s § 26-29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 4 - 5 vyhlášky
 č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

5. úplná aktualizace 2021, Územně analytických podkladů Karlovarského kraje    
ÚAP KK 2021​ (ZIP,119 MB)

Pořízena:       k datu 30. 6. 2021

Projednána:  Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 13. 9. 2021, pod usnesením ZK 296/09/21

Pořizovatel:   Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Zhotovitel:    Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje kraje, oddělení územního plánování

Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. Lukáš Švéda, vedoucí oddělení územního plánování
Ing. Jana Irovská, celková koordinace
Ing. arch. Jaromír Musil, Bc. Petr Křenek, Ing. Ivana Nykodýmová, Mgr. Barbora Žemličková

Zveřejnění:    Dokumentace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje je zveřejněna v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle § 166 stavebního zákona, v platném znění.

Obsah: 

část a)  - textová část :

1.  Podklady pro rozbor u​držitelného rozvoje území  (PDF, 26 MB)

- grafická část: - grafická část:

2. Výkres hodnot území (PDF, 22 MB)
3. Výkres limitů využití území (PDF, 34 MB)
4. Výkres záměrů na provedení změn v území (PDF, 14MB)      

část b) - textová část

5. Rozbor udržitelného rozvoje území (PDF, 17 MB)

- grafická část

6. Problémový výkres​​ (PDF, 12 MB)

V textu je možné fulltextové vyhledávání. Výkresy jsou připraveny ve strukturovaném formátu PDF s možností zapínání nebo vypínání jednotlivých vrstev.

Kompletní báze dat územně analytických podkladů Karlovarského kraje v aktuální podobě, je k dispozici na tomto odkazu

Zaslání: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a stavební úřady Karlovarského kraje

Uložení: ​Dokumentace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese:   

Krajský úřad Karlovarského kraje
odbor regionálního rozvoje 
oddělení územního plánování, kancelář B305
Závodní 353/88 
360 06 Karlovy Vary
​​_____________________________________________________________________________________________________
   

Archiv informačního letáku ÚAP KK 2015


  


 


 
Archiv předcházejících dokumentací - 2009, 2011, 2013, 2015, 2017
 
První dokumentace Územně analytických podkladů z roku 2009 byla spolufinancována z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností a krajů.
 
 
 
 
 
 
ÚAP KK 2009 byly pořízeny k datu: 30. 6. 2009, 
Archiv ÚAP KK 2009 (ZIP, 63 MB)
1.úplná aktualizace ÚAP KK 2011 byla pořízena k datu: 30.6.2011, 
Archiv ÚAP KK 2011 (ZIP, 96 MB)
2. úplná aktualizace ÚAP KK 2013 byla pořízena k datu: 30.6.2013                         
Archiv ÚAP KK 2013 (ZIP, 96 MB)
3. úplná aktualizace ÚAP KK 2015 byla pořízena k datu: 30.6.2015​                         
Archiv ÚAP KK 2015 (ZIP, 111 MB)
4. ​úplná aktualizace ÚAP KK 2017 byla pořízena k datu: 30. 6. 2017                       
Archiv ÚAP KK 2017 (ZIP, 101 MB)​​​​​​​​​​​
Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 23. 10. 2023 - 13:42