Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Aktualizace územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary (2014)

Aktualizace územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary (2014)

územně plánovací podklad

Název: Aktualizace územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary

Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Zadání: Text (PDF,705 KB)

Objednatel:
Letiště Karlovy Vary s. r. o., K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary

Zhotovitel: NIKODEM A PARTNER, spol. s r. o, Staropramenná 3117/17, 150 00 Praha 5 

Hlavní cíle řešení:
Pořízení Aktualizace územní studie rozvoje a využitelnosti LETIŠTĚ KARLOVY VARY sleduje naplňování cílů regionálního rozvoje, zvýšení konkurence schopnosti území, koordinaci jeho rozvoje, podpory tvorby projektových záměrů komunitního, strategického plánování a vytvoření obecné platformy spolupráce aktérů řešeného území v horizontu let 2025 - 2050.
Ze zadání pro zpracování Územní studie rozvoje využitelnosti letiště Karlovy Vary vyplynuly tyto další hlavní závěry:
 • Rozšíření kapacity odbavovaného počtu cestujících ve výhledu do roku 2025 - 2050
 • Odbavovaní velkokapacitních letadel a možnost změny druhu letiště
 • Dráhový systém (rozšíření - prodloužení, druhy a napojení pojíždějících ploch)
 • Potřeba kapacitního dopravního napojení
 • Vyřešení střetu s plochami bydlení a rekreace v okolí letiště
 • Vyřešení problematiky ochranných pásem letiště 
 
Celkovou koncepci určuje samotná poloha letiště. Studie pojednává o "lázeňském letišti v zeleni", proto se nepředpokládají významné vazby leteckého provozu na výrobní, či skladové funkce na přilehlých rozvojových pozemcích. V úvahu připadá pouze menší rozvojová plocha pro stavbu zařízení s vysokou hodnotou podpory hospodářského rozvoje kraje (např. podnikatelský inkubátor, inovační a technologické centrum).
 
Provoz je výrazně orientován na přepravu osob a proto i navazující rozvojové plochy by měly umožnit spíše vznik funkcí těžících z přítomnosti klientely - cestujících čekajících na odlet nebo poptávajících po příletu služby, obchodní činnost, informace.
 
Obsah územní studie:  
A. Textovou část, (PDF, 2,3 MB)
 
B. Grafickou část:
 1. Hlavní výkres, (PDF, 22,9 MB)
 2.  Funkční plochy letiště, dopravní řešení a dráhový systém, (PDF, 2,3 MB)
 3.  Řešení technické infrastruktury (PDF, 2,3 MB)
 4.  Krajina, ochrana životního prostředí a ÚSES, (PDF, 2,8 MB)
 5. Navrhovaná ochranná pásma letiště, (PDF, 21,8 MB)
 6.  Ochranná pásma letiště s výškovým omezením staveb, (PDF, 12,1 MB)
 7.  Schéma změn v ÚPD dotčených obcí a v ZÚR KK, (PDF, 2,9 MB)
 8. Katastrální dělení pozemků  se zakreslením majetkoprávních vztahů a rozsahu nutného výkupu pozemků dle současných vlastníků (PDF, 2,4 MB)
 
Odkaz na internetové stránky letiště Karlovy Vary

Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.​
Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 23. 10. 2023 - 13:48