Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Aktualizace hlukové studie Letiště Karlovy Vary (2019)

Aktualizace hlukové studie Letiště Karlovy Vary (2019)

Odborný podklad

Název: Aktualizace hlukové studie Letiště Karlovy Vary (2019)

Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Zhotovitel: EUROAKUSTIK s.r.o., zodpovědný řešitel : Ing. Milan Kamenický, Letisko M.R. Štefánika 63, 820 01 Bratislava 21
       
Hlavní cíle řešení:

  • Pořízením Aktualizace hlukové studie 2019 s predikcí pro rok 2025
  • Hodnocení zdravotních rizik Aktualizace hlukové studie Letiště Karlovy Vary (2019)

Odborný podklad hodnotí hlukovou zátěž z letecké dopravy na mezinárodním letišti v Karlových Varech a jeho okolí na provozní stav roku 2025. V rámci studie jsou zpracovány tři modelové režimy a to:

         1. Kumulativní hluková zátěž (běžná letecká doprava včetně výcviku letecké školy F - AIR, spol. s r.o.)
         2. Hluková zátěž pouze z běžné letecké dopravy
         3. Hluková zátěž související pouze s leteckým výcvikem F - AIR, spol. s r.o.

Hluková zátěž byla modelována matematickým modelem jehož vstupem byl 3D model terénu tvořeného vrstevnicemi terénu, a dále vektorovou mapou ZABAGED sledovaného území. Do takto vytvořeného matematického modelu byla zapracována vzletová a přistávací dráha letiště spolu s příletovými a odletovými trajektoriemi. Geometrie trajektorií byla získána jako aktuální podklad dle skutečného provozu roku 2019 od Řízení leteckého provozu České republiky a firmy F-AIR, spol s r.o. Četnost vzletů/přistání a typy provozovaných letadel byly převzaty z Aktualizace územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary (2014). Počty pohybů letadel byly korigované zástupcem provozovatele, Letiště K.Vary, s.r.o. zástupcem letecké školy  F - AIR, spol. s r. o. dle aktuálního provozního stavu roku 2019, s predikcí pro rok 2025. Matematický model byl verifikován pomocí výsledků z krátkodobého měření hluku z letecké dopravy v okolí letiště. Měření provedla akreditovaná zkušební laboratoř firmy EKOLA group, spol. s.r.o., pracoviště Plzeň. 
Výsledný Protokol o posouzení vlivů na veřejné zdraví byl zpracován Ing. Jitkou Růžičkovou, držitelkou osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.
 

Obsah aktualizace hlukové studie:

           ​​Textová část

Grafická část:
P0 - Odletové a příletové tratě (trajektorije)
P1 - Charakteristický letový den, VŠECHNY POHYBY
P1A - Ekvivalentní hladina akustického tlaku A, DEN - 16 hodin
P1B - Ekvivalentní hladina akustického tlaku A, NOC - 8 hodin

P2 - Charakteristický letový den, BEZ ZOHLEDNĚNÍ POHYBŮ F - AIR (pouze z běžné letecké dopravy)
P2A - Ekvivalentní hladina akustického tlaku A, DEN - 16 hodin
P2B - Ekvivalentní hladina akustického tlaku A, NOC - 8 hodin

P3 - Charakteristický letový den, POUZE POHYBY F - AIR
P3A - Ekvivalentní hladina akustického tlaku A, DEN - 16 hodin

Protokol posouzení vlivů na veřejné zdraví
Hodnocení zdravotních rizik


Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 23. 10. 2023 - 14:41