Domů Témata Vesnice roku 2013

Vesnice roku 2013

Soutěž Vesnice roku 2013 vyhlášena

Vyhlašovatelé soutěže slavnostně podepsali podmínky a vyhlásili devatenáctý ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova.

Stalo se již tradicí, že vyhlašovatelé soutěže slavnostně podepíší a vyhlásí podmínky nového ročníku u příležitosti konání jarního Dne malých obcí v Praze. V pražském Národním domě se u této příležitosti sešli ministr zemědělství Petr Bendl, náměstek ministra pro místní rozvoj Michal Janeba, předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala.

Soutěž byly poprvé vyhlášena v roce 1995 a od jejího prvního ročníku si klade za cíl povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

I v letošním roce budou všechny obce přihlášené do soutěže hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Vítěze soutěže a nositele titulu "Vesnice roku 2013" oznámí ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský dne 14. září 2013 na luhačovickém Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem.

Více  informací o soutěži lez nalézt na  www.vesniceroku.cz

Jak podat přihlášku do soutěže ?

Přihláška do soutěže - elektronický formulář přihlášky je k dispozici na vesniceroku.cz  

Elektronický formulář účastník vyplní, uloží na pevný disk, vytiskne, podepíše a opatří razítkem.

K listinné podobě přihlášky do soutěže musí být přiloženo
:
a) doklad o úhradě registračného poplatku
                    - Registrační poplatek je stanoven ve výši 2 Kč za každého občana přihlašované obce
                    - Registrační poplatek musí být zaslán na účet SPOV číslo 1931013349/0800
                      u České spořitelny, a.s., pod VR 1111

b) charakteristika obce zpracovaná podle přílohy těchto podmínek,

c) fotografie obce v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči,
                    - cca 15 fotografií pohlednicového typu - např. náves, kostel, kaplička, veřejná prostranství, zeleň, krajina
                    - cca 15 fotografií zachycujících společenský a spolkový život,
                    - cca 5 fotografií stavby v případě, že obec má zájem se účastnit hodnocení ocenění Zlatá cihla
                       v Programu obnovy venkova (více viz. příloha podmínek)
                       Fotografie budou použity pr účely propagace soutěže (brožury, publikace, pohledy, apod.)

Bez výše uvedených příloh nebude přihláška do soutěže považována za řádně vyplněnou.

Přihláška do soutěže, včetně výše uvedených příloh, musí být v termínu dle bodu 2.3. podmínek zaslána poštou
v listinné i ektronické podobě (na CD/DVD nosiči) na Ministerstvo pro místní rozvoj, k rukám Ing. Miroslavy Tiché,
tajemnice soutěže
.
Materiály zaslané spolu s přihláškou se nevracejí.

Ing. Miroslava Tichá, tajemnice soutěže
Kontakt: Ministerstvo pro místní rozvoj
odbor rozvoje a strategie regionální politiky
Staroměstské náměstí č. 6
110 15 Praha 1
tel.: 234 154 189, mobil: 731 628 447
e-mail: Miroslava.Ticha@mmr.cz

Do soutěže bude zařazena obec, která v termínu, nejpozději do 30. dubna 2013,  doručí řádně vyplněnou přihlášku.

Protokol a výsledky krajského kola soutěže (109,5 KB, DOC).

Datum aktualizace 18. 3. 2013 - 15:22