Domů Témata Vesnice roku 2007

Vesnice roku 2007

Cílem soutěže Vesnice roku 2007 v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Účastníci soutěže a přihlášky do soutěže
Soutěže se mohly účastnit všechny obce vesnického charakteru včetně všech svých místních částí, které nemají statut města a městyse a mají zpracován vlastní Program obnovy vesnice, podaly do soutěže v termínu do 27.4.2007 řádně vyplněnou přihlášku s dokumentací svých výsledků a uhradily příspěvek na režii soutěže (ve výši 2,- Kč / občan obce).

Vyhlašovatelé soutěže
Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV), Svaz měst a obcí ČR (SMO), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ) a Ministerstvo zemědělství ČR (Mze)

Spolupracující úřady a organizace
Kancelář prezidenta ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR.

Organizace soutěže a organizační zabezpečení:
Soutěž je organizována ve dvou kolech – krajském a celostátním. Průběh soutěže řídí ředitel soutěže jmenovaný na základě dohody vyhlašovatelů. Ředitelem celostátního kola soutěže Vesnice roku 2006 byl jmenován starosta obce Bořetice - Vesnice roku 2005 - Václav Surman. Tajemnicí soutěže byla jmenována Ing. Zuzana Šebestíková z Ministerstva pro místní rozvoj, odbor rozvoje a strategie regionální politiky .

Soutěž je v Karlovarském kraji organizována ve spolupráci s Karlovarským krajem. Ředitel soutěže jmenoval předsedu krajské komise, který následně jmenoval členy krajské komise.

Krajská hodnotitelská komise pracovala ve složení

 • Ing. Radomil Gold (předseda komise, starosta Města Skalná, vítěz Vesnice roku 2005 v Karlovarském kraji)
 • Pavel Pešek (starosta obce Šabina, vítěz Vesnice roku 2006 v Karlovarském kraji)
 • Ing. Štěpánka Bergerová (Spolek pro obnovu venkova)
 • Ing. Leoš Králík (Ministerstvo životního prostředí, OVSS IV, pracoviště Ústí nad Labem)
 • Jitka Kočová (Ministerstvo zemědělství – ZA a PÚ Karlovy Vary)
 • Ing. Eliška Stránská (Svaz měst a obcí – starostka Dolního Žandova)
 • Mgr. Marie Mudrová (Svaz knihovníků a informačních pracovníků - Městská knihovna v Chebu)
 • Ing. Lenka Kynčilová (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
 • Ing. Milena Nováková (Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu)
 • Mgr. Tereza Maříková – Národní památkový ústav, pracoviště Loket
 • Ing. Milan Zukal (zapisovatel a tajemník (Karlovarský kraj – Krajský úřad, odbor regionálního rozvoje)

Přihlášené obce
Do krajského kola se přihlásilo celkem 12 obcí, 1 obec (Lázně Kynžvart) byla ze soutěže vyřazena (statut města). Krajská hodnotitelská komise tedy hodnotila 12 obcí.

 • okres Cheb:
  • Tři Sekery
  • Krásná Lázně
  • Kynžvart (obec vyřazena – statut města)
 • okres Sokolov:
  • Bukovany
  • Dasnice
  • Dolní Nivy
  • Libavské Údolí
  • Královské Poříčí
  • Těšovice
  • Vintířov
 • okres Karlovy Vary:
  • Merklín
  • Nové Hamry
  • Hájek

Předmětem hodnocení bylo komplexní uskutečňování Programu obnovy vesnice podle Podmínek soutěže Vesnice roku 2007 a jejich příloh. Podkladem pro hodnocení soutěžících obcí byl obsah materiálů doložených jako součást přihlášky do soutěže a dále prezentace obcí jejich zástupci při návštěvě krajské hodnotitelské komise. Součástí hodnocení byly i prohlídky obcí.

Krajská komise určila vítěze krajského kola (ocenění - zlatá stuha) a dále udělila obcím nejvýše jedno z následujících ocenění (komise mohla udělit výše uvedená ocenění nejvýše jedné čtvrtině z přihlášených obcí): ·

 • modrou stuhu – za společenský život ·
 • oranžovou stuhu – za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Kromě těchto ocenění komise udělila tato ocenění: ·

 • diplom za vzorné vedení kroniky
 • diplom za vzorné vedení obecní knihovny

Krajská komise dále udělila mimořádné ocenění Karlovarského kraje a zvláštní ocenění objev roku.

Krajská hodnotitelská komise se rozhodla udělit i dalším zúčastněným obcím čestná uznání. Vítěz krajského kola postupuje do celostátního kola. Celostátní komise navštíví a vyhodnotí vítězné obce krajského kola a vítěznou obec ocení titulem Vesnice roku 2007 a udělí 2. a 3. místo v soutěži, popř. mimořádná ocenění (např. za vzorné vedení kroniky). Vítězná vesnice celostátního kola (Vesnice roku 2007) postupuje do soutěže Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice.

Komise ze zástupců Ministerstva životního prostředí a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu vyhodnotí z řad obcí, oceněných zelenou stuhou, nejlepší obec, která se získá titul Zelená stuha České republiky roku 2007 a postup do evropské soutěže v péči o zeleň a životní prostředí Entente Florale. Zelená stuha je udělována pod záštitou ministra životního prostředí.

Obce oceněné oranžovou stuhou budou hodnoceny v celostátním kole a nejlepší obci bude udělena Oranžová stuha roku 2007. Oranžová stuha je udělována pod záštitou ministra zemědělství.

Cenu Knihovna roku udělí v celostátním kole porota z řad knihovnických odborníků jmenovaná ministrem kultury.

Obec s nejvýraznějším programem dlouhodobé péče o místní lidové tradice z řad obcí oceněných diplomem za rozvíjení lidových tradic nebo zlatou stuhou bude vyhodnocena a oceněna Putovním pohárem FoS ČR.

Datum aktualizace 4. 8. 2008 - 07:49