Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje za rok 2018

 Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje za rok 2018

Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím musí každý povinný subjekt vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona obsahující zákonem stanovené údaje. 
 
a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
 
V roce 2018 bylo zaevidováno celkem 92 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 3

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

Odvolání: 0

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
 
Rozsudky: 0

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

Výhradní licence: 0

e) Počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

Stížnosti: 2

1) Stížnost se týkala výše stanovené úhrady za poskytnutí informací týkající se personální oblasti a oblasti BOZP a informatiky, odesláno písemné vysvětlení s potvrzením správnosti postupu Krajského úřadu Karlovarského kraje
 
2) Stížnost se týkala výše stanovené úhrady za poskytnutí informací ve věci správních řízení v oblasti dopravy a silničního hospodářství, odesláno písemné vysvětlení s potvrzením správnosti postupu Krajského úřadu Karlovarského kraje

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona kromě žádostí o informace podaných podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Karlovarský kraj v roce 2018 s cílem účinně informovat veřejnost o své činnosti:

• Vydal 672 tiskových informací, prohlášení, stanovisek
• Zveřejnil 466 aktualit a kulturních pozvánek na svých webových stránkách
• Zveřejnil 822 příspěvků na facebookové stránce Karlovarský kraj – oficiální stránka
• Uspořádal 111 tiskových konferencí a akcí pro média
• Distribuoval 12 vydání informačního měsíčníku v nákladu 132 tisíc kusů měsíčně do domácností v regionu
 
 
19. 2. 2019                                                                                  Podpis:
                                                                                                    Mgr. Martina Vránová
                                                                                                    Ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
 
Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum poslední změny: 20.2.2019 12:17