Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje za rok 2016

 Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje za rok 2016

Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím musí každý povinný subjekt vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona obsahující 

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 

V roce 2016 bylo zaevidováno celkem 69 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

Odvolání 0 

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 

Rozsudky 0 

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

Výhradní licence 0 

e) Počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

Stížnosti 2 

Stížnost se týkala výše vyplacených platů včetně odměn zaměstnankyně Krajského úřadu Karlovarského kraje Ing. Drahomíry Stefanovičové – stížnosti bylo vyhověno, informace o výši vyplacených platů byla poskytnuta

Stížnost se týkala zaslání spisové dokumentace k řízení o správním deliktu – stížnosti bylo vyhověno, dokumentace byla poskytnuta

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona kromě žádostí o informace podaných podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Karlovarský kraj v roce 2016 s cílem účinně informovat veřejnost o své činnosti: 

    • Vydal 606 tiskových informací, prohlášení, stanovisek
    • Zveřejnil 623 aktualit a kulturních pozvánek na svých webových stránkách 
    • Uspořádal 102 tiskových konferencí a akcí pro média 
    • Distribuoval 12 vydání krajského měsíčníku v nákladu 132 tisíc kusů do domácností v regionu Datum:                                                                                       Podpis:
28. 2. 2017                                                                                 Mgr. Martina Vránová                                                                                                                                                                        Ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum poslední změny: 28.2.2017 16:11