Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Územní studie silniční dopravy v oblasti Karlových Varů

 Územní studie silniční dopravy v oblasti Karlových Varů

územně plánovací podklad

Název: Územní studie silniční dopravy v oblasti Karlových Varů

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY:

    • V současné době je pořizována III. etapa - NÁVRH


Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoby: Ing. arch. Jana Kaválková, e-mail: jana.kavalkova@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 223
                              Bc. Petr Křenek, e-mail: petr.krenek@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 437

​Zadání:
text zadání (červen 2017),


Zhotovitel: 
Valbek, s r.o., Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem
 
Hlavní cíle řešení:

  • ​​Cílem územní studie je komplexně posoudit stávající a navrhované (v ÚPD, v dalších podkladech, touto územní studií) koridory/trasy dálnic a silnic v  území, jejich technické parametry, závady, omezení a jejich širší souvislosti, především v řešeném území.  
  • Na základě komplexního posouzení územní studie ve svých závěrech buď potvrdí v současné době závaznou koncepci rozvoje systému silniční dopravy v návrhovém území, nebo navrhne její vhodnější řešení.
  • Vysokou odbornou úroveň územní studie zajistí složení zpracovatelského týmu, ve kterém budou zastoupeny urbanistické i dopravně inženýrské profese, specialista na strategické plánování i další související profese.
  • Záměrem pořizovatele je metodou odborných a veřejných konzultací územní studie v jednotlivých fázích pořizování docílit odborného i společenského konsenzu s řešením dlouhodobé koncepce rozvoje silniční sítě v oblasti Karlových Varů.
  • Územní studie bude po vložení dat do Evidence územně plánovací činnosti sloužit jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území.
    ​​​​​

Obsah územní studie:

I. etapa - Průzkumy a rozbory (listopad 2018)
 
Textová část (PDF, 7,9 MB)

 

Výkresová část:
1. Schéma silničních dopravních vazeb, zdrojů a cílů - středoevropský prostor (PDF, 29,5 MB)
2. Výkres silničních dopravních vztahů - Karlovarský kraj a okolí (PDF, 20,5 MB)
3.a. Výkres zjištěných záměrů na silniční síti, sekce A (PDF, 6,5 MB)
3.b. Výkres zjištěných záměrů na silniční síti, sekce B (PDF, 8,4 MB)
4.a. Výkres významných hodnot a limitů, sekce A (PDF, 10,9 MB)
4.b. Výkres významných hodnot a limitů, sekce B (PDF, 13,2 MB)
5. Schéma zahrnuté silniční sítě, dopravních zón a úseků analytického vyhodnocení (PDF, 20,8 MB)
6.1. Kartogram intenzit dopravy rok - 2016 (PDF, 21,3 MB)
6.2. Kartogram intenzit dopravy - rok 2016 - detail města Karlovy Vary (PDF, 5,5 MB)
7.1. Schéma analýzy kapacity stávající silniční sítě - rok 2016 (PDF, 21,1 MB) 
7.2. Schéma analýzy kapacity stávající silniční sítě - rok 2016 - detail města Karlovy Vary (PDF, 5,2 MB)
8. Problémový výkres 1 - stávající silniční sítě sekce A (PDF, 10,2 MB)  
8. Problémový výkres 1 - stávající silniční sítě sekce B (PDF, 12,6 MB)
 
Přílohy:
 
II. etapa - Ověření zadání (únor 2019)
 
Textová část (PDF, 310 kB)
Přílohy:

Příloha č. 1 - Návrh scénářů vývoje dopravní poptávky a uspořádání silniční sítě (PDF, 570 kB)
Příloha č. 2 - Návrh metody multikriteriálního hodnocení, aktualizace 02/2019 (PDF, 315 kB)  
Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.
 
*** 
Podkladem pro zadání územní studie je zachycení vývoje řešení silniční sítě ve městě Karlovy Vary a v jeho nejblížším okolí Analýza návrhů řešení silniční sítě v oblasti Karlových Varů v územně plánovacích dokumentacích a podkladech v období 1980 - 2016 (PDF, 4,5 MB)
***
Dokumentaci I. etapy Průzkumy a rozbory - Územní studie silniční dopravy v oblasti Karlových Varů o velikosti 174 MB je možné stáhnout hromadně ze souboru.
Dokumentaci II. etapy Ověření zadání - Územní studie silniční dopravy v oblasti Karlových Varů o velikosti 1,2 MB je možné stáhnout hromadně ze souboru
Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 14.11.2019 10:48