Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Územní studie silniční dopravy v oblasti Karlových Varů

 Územní studie silniční dopravy v oblasti Karlových Varů

územně plánovací podklad

Název: Územní studie silniční dopravy v oblasti Karlových Varů

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY:

   • V současné době probíhá IV. etapa - KONZULTACE NÁVRHU, korespondenčně
    VEŘEJNÁ KONZULTACE se připravuje na září 2020 v Krajské knihovně Karlovy Vary.
    Termín pro podávání připomínek a námětů bude adekvátně prodloužen a původní termín
    29. květen 2020 není pro dotčené orgány, obce a ostatní aktéry v území závazný.


Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoby: Ing. arch. Jana Kaválková, e-mail: jana.kavalkova@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 223
                              Bc. Petr Křenek, e-mail: petr.krenek@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 437

​Zadání:
text zadání (červen 2017),


Zhotovitel: 
Valbek, s r.o., Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem
 
Hlavní cíle řešení:

 • ​​Cílem územní studie je komplexně posoudit stávající a navrhované (v ÚPD, v dalších podkladech, touto územní studií) koridory/trasy dálnic a silnic v  území, jejich technické parametry, závady, omezení a jejich širší souvislosti, především v řešeném území.  
 • Na základě komplexního posouzení územní studie ve svých závěrech buď potvrdí v současné době závaznou koncepci rozvoje systému silniční dopravy v návrhovém území, nebo navrhne její vhodnější řešení.
 • Vysokou odbornou úroveň územní studie zajistí složení zpracovatelského týmu, ve kterém budou zastoupeny urbanistické i dopravně inženýrské profese, specialista na strategické plánování i další související profese.
 • Záměrem pořizovatele je metodou odborných a veřejných konzultací územní studie v jednotlivých fázích pořizování docílit odborného i společenského konsenzu s řešením dlouhodobé koncepce rozvoje silniční sítě v oblasti Karlových Varů.
 • Územní studie bude po vložení dat do Evidence územně plánovací činnosti sloužit jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území.​​​​​

 

Obsah územní studie:

                                                            
                       Pozvánka na VEŘEJNOU KONZULTACI -  III. etapy - Návrhu, akce ZRUŠENA - dokument
                        Formulář pro uplatnění připomínek / námětů

                        III. etapa - Návrh (prosinec 2019)

 
                    
                       Textová část 
                       
                        Výkresová část:
1. Schéma výhledových silničních dopravních vazeb, zdrojů a cílů (středoevropský prostor v souvislosti s územím Karlovarského kraje) M 1:500 000, (PDF,17,2 MB)
2. Výkres výhledových širších silničních dopravních vztahů (Karlovarský kraj a okolí), M 1:200 000, (PDF, 12,9 MB) 
3. Výkres vybraných alternativ trasování obchvatu, úprav průtahu K. Varů a variant řešení navazující silniční sítě - celek, M 1:100 000, (PDF,10,5 MB)
3a. Výkres vybraných alternativ trasování obchvatu, úprav průtahu K. Varů a variant řešení navazující silniční sítě sekce A, M 1:50 000, (PDF, 4,5 MB)
3b. Výkres vybraných alternativ trasování obchvatu, úprav průtahu K. Varů a variant řešení navazující silniční sítě sekce B, M 1:50 000, (PDF, 5,9 MB)

4. Výkresy modelů dopravních toků na variantně navrhované silniční síti
4.1. Současných intenzit dopravy
4.1.1. Kartogram intenzit dopravy – rok 2016, M 1:100 000, (PDF, 16,1 MB)
4.1.2. Kartogram intenzit dopravy – rok 2016 – detail města Karlovy Vary, M 1:25 000, (PDF, 5,3 MB)

4.2. Oficiální prognózy výhledových intenzit dopravy - nulový scénář
4.2.1. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický nulový scénář, M 1:100 000, (PDF, 16,1 MB)
4.2.2. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický nulový scénář – detail města Karlovy Vary, M 1:25 000, (PDF, 5,4 MB)

4.3. Oficiální prognózy výhledových intenzit dopravy - variantní řešení
4.3.1. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 1, M 1:60 000, (PDF, 10,8 MB)
4.3.2. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 2, M 1:60 000, (PDF, 10,8 MB)
4.3.3. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 3, M 1:60 000, (PDF, 10,8 MB)
4.3.4. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 4, M 1:60 000, (PDF, 10,9 MB)
4.3.5. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 5, M 1:60 000, (PDF, 13,2 MB)
4.3.6. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 6, M 1:60 000, (PDF, 13,3 MB)
4.3.7. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 7, M 1:60 000, (PDF, 13,3 MB)
4.3.8. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 8, M 1:60 000, (PDF, 13,1 MB)
4.3.9. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 9, M 1:60 000, (PDF, 13,1 MB)

4.4 Oficiální prognózy výhledových intenzit dopravy - variantní řešení, rozdílové kartogramy
4.4.1. Rozdílový kartogram – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 1, M 1:60 000, (PDF, 10,1 MB)
4.4.2. Rozdílový kartogram – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 2, M 1:60 000, (PDF, 14,5 MB)
4.4.3. Rozdílový kartogram – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 3, M 1:60 000, (PDF, 14,6 MB)
4.4.4. Rozdílový kartogram – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 4, M 1:60 000, (PDF, 14,8 MB)
4.4.5. Rozdílový kartogram – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 5, M 1:60 000, (PDF, 17,9 MB)
4.4.6. Rozdílový kartogram – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 6, M 1:60 000, (PDF, 18,1 MB)
4.4.7. Rozdílový kartogram – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 7, M 1:60 000, (PDF, 17,9 MB)
4.4.8. Rozdílový kartogram – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 8, M 1:60 000, (PDF, 17,6 MB)
4.4.9. Rozdílový kartogram – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 9, M 1:60 000, (PDF, 17,6 MB)
4.5. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický návrhový scénář, návrhové území, M 1:60 000, (PDF, 16,4 MB) 
4.6 Rozdílový kartogram – rok 2040 – realistický návrhový scénář návrhové území, M 1:60 000, (PDF, 15,4 MB)
5a. Problémový výkres 2 - sekce A, M 1:50 000, (PDF, 17,9 MB)
8. Výkresy detailů alternativ obchvatu
8.1. Výkres detailu varianty č.1, M 1:10 000, (PDF, 16,6 MB)
8.2. Výkres detailu varianty č.2, M 1:10 000, (PDF, 16,6 MB)
8.3. Výkres detailu varianty č.3, M 1:10 000, (PDF, 16,6 MB)
8.4. Výkres detailu varianty č.4, M 1:10 000, (PDF, 16,6 MB)
8.5. Výkres detailu varianty č.5, M 1:10 000, (PDF, 16,6 MB)
8.6. Výkres detailu varianty č.6, M 1:10 000, (PDF, 16,7 MB)
8.7. Výkres detailu varianty č.7, M 1:10 000, (PDF, 16,7 MB)
8.8.1. Výkres detailu varianty č.8 - 1. část, M 1:10 000, (PDF, 8,6 MB)
8.8.2. Výkres detailu varianty č.8 - 2. část, M 1:10 000, (PDF, 7,2 MB)
8.9.1. Výkres detailu varianty č.9 - 1. část, M 1:10 000, (PDF, 9,9 MB)
8.9.2. Výkres detailu varianty č.9 - 2. část, M 1:10 000, (PDF, 8,7 MB)

9. Výkresy detailů tras přeložek silnic
10. Koordinační výkres doporučené koncepce rozvoje systému silniční dopravy - celek, M 1:50 000, (PDF, 16,6 MB)
10a . Koordinační výkres doporučené koncepce rozvoje systému silniční dopravy - sekce A, M 1:50 000, (PDF, 16,6 MB) 
10b . Koordinační výkres doporučené koncepce rozvoje systému silniční dopravy - sekce B, M 1:50 000, (PDF, 16,6 MB) 

Dokumentaci III. etapy Návrh - Územní studie silniční dopravy v oblasti Karlových Varů o velikosti 627 MB je možné stáhnout hromadně ze souboru

  

                       II. etapa - Ověření zadání (březen 2019)

  
Textová část (PDF, 310 kB)

 
Přílohy:

Příloha č. 1 - Návrh scénářů vývoje dopravní poptávky a uspořádání silniční sítě (PDF, 570 kB)
Příloha č. 2 - Návrh metody multikriteriálního hodnocení, aktualizace 02/2019 (PDF, 315 kB)  

Dokumentaci II. etapy Ověření zadání - Územní studie silniční dopravy v oblasti Karlových Varů o velikosti 1,2 MB je možné stáhnout hromadně ze souboru

​​ 

                       I. etapa - Průzkumy a rozbory (listopad 2018)

 
Textová část (PDF, 7,9 MB)

 

 Výkresová část:

1. Schéma silničních dopravních vazeb, zdrojů a cílů - středoevropský prostor (PDF, 29,5 MB)
2. Výkres silničních dopravních vztahů - Karlovarský kraj a okolí (PDF, 20,5 MB)
3.a. Výkres zjištěných záměrů na silniční síti, sekce A (PDF, 6,5 MB)
3.b. Výkres zjištěných záměrů na silniční síti, sekce B (PDF, 8,4 MB)
4.a. Výkres významných hodnot a limitů, sekce A (PDF, 10,9 MB)
4.b. Výkres významných hodnot a limitů, sekce B (PDF, 13,2 MB)
5. Schéma zahrnuté silniční sítě, dopravních zón a úseků analytického vyhodnocení (PDF, 20,8 MB)
6.1. Kartogram intenzit dopravy rok - 2016 (PDF, 21,3 MB)
6.2. Kartogram intenzit dopravy - rok 2016 - detail města Karlovy Vary (PDF, 5,5 MB)
7.1. Schéma analýzy kapacity stávající silniční sítě - rok 2016 (PDF, 21,1 MB) 
7.2. Schéma analýzy kapacity stávající silniční sítě - rok 2016 - detail města Karlovy Vary (PDF, 5,2 MB)
8. Problémový výkres 1 - stávající silniční sítě sekce A (PDF, 10,2 MB)  
8. Problémový výkres 1 - stávající silniční sítě sekce B (PDF, 12,6 MB)
 
 Přílohy:
 
Dokumentaci I. etapy Průzkumy a rozbory - Územní studie silniční dopravy v oblasti Karlových Varů o velikosti 174 MB je možné stáhnout hromadně ze souboru.

Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.
 
*** 
Podkladem pro zadání územní studie je zachycení vývoje řešení silniční sítě ve městě Karlovy Vary a v jeho nejbližším okolí Analýza návrhů řešení silniční sítě v oblasti Karlových Varů v územně plánovacích dokumentacích a podkladech v období 1980 - 2016 (PDF, 4,5 MB)
 
Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 12.5.2020 13:35