Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Územně analytické podklady Karlovarského kraje (ÚAPk) - rok 2017, archiv 2009, 2011, 2013, 2015

 Územně analytické podklady Karlovarského kraje (ÚAPk) - rok 2017, archiv 2009, 2011, 2013, 2015

 
Dokumentace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje byly pořízeny v souladu s § 26-29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 4 - 5 vyhlášky
 č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 ​

4. úplná aktualizace 2017, Územně analytických podkladů Karlovarského kraje    ÚAP KK 2017​ (ZIP,101 MB)

Pořízena:       k datu 30.6.2017 

Projednána:  Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 7.9.2017, pod usnesením ZK 421/09/17

Pořizovatel:   Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje 

Zhotovitel:    Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje kraje, oddělení územního plánování

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí oddělení územního plánování
Ing. arch. Jaroslav Jelínek, celková koordinace
Ing. Jana Irovská, Bc. Petr Křenek, Mgr. Barbora Žemličková, Ing. Ivana Nykodýmová

Zveřejnění:    Dokumentace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje je zveřejněna v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle § 166 stavebního zákona, v platném znění.

Obsah: 

 část a)  - textová část : 

                    Podklady pro rozbor u​držitelného rozvoje území  (PDF, 21 MB)

- grafická část: - grafická část:

1. Výkres hodnot území (PDF, 17 MB)
2. Výkres limitů využití území (PDF, 29 MB)
3. Výkres záměrů na provedení změn v území (PDF, 11 MB)       

část b) - textová část 

                     Rozbor udržitelného rozvoje území (PDF, 13 MB)

 - grafická část

4. Problémový výkres​​ (PDF, 11 MB)

V textu je možné fulltextové vyhledávání. Výkresy jsou připraveny ve strukturovaném formátu PDF s možností zapínání nebo vypínání jednotlivých vrstev. 

Zaslání: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a stavební úřady Karlovarského kraje

Uložení: ​Dokumentace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese:   

 

Krajský úřad Karlovarského kraje
odbor regionálního rozvoje 
oddělení územního plánování, kancelář B313
Závodní 353/88 
360 06 Karlovy Vary

_____________________________________________________________________________________________________

  

Archiv informačního letáku ÚAP KK 2015

Úvodní strana letáku

Zjednodušený přehled záměrů a problémů
 
 Archiv předcházejících dokumentací - 2009, 2011, 2013, 2015
 
První dokumentace Územně analytických podkladů z roku 2009 byla spolufinancována z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností a krajů.
 
logo 
 
 
 
 
ÚAP KK 2009 byly pořízeny k datu: 30.6.2009                                                           Archiv ÚAP KK 2009 (ZIP, 63 MB)
1.úplná aktualizace ÚAP KK 2011 byla pořízena k datu: 30.6.2011                         Archiv ÚAP KK 2011 (ZIP, 96 MB)
2. úplná aktualizace ÚAP 2013 byla pořízena k datu: 30.6.2013                              Archiv ÚAP KK 2013 (ZIP, 96 MB)
3. úplná aktualizace ÚAP 2015  byla pořízena k datu: 30.6.2015​                           Archiv ÚAP KK 2015 (ZIP, 111 MB)​
 
 
​​​​​​​​​​​
Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 25.11.2019 9:13