Úvodní strana > Region > Vesnice roku 2009

 Vesnice roku 2009

Cílem soutěže Vesnice roku 2009 v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Účastníci soutěže a přihlášky do soutěže
Soutěže se mohly účastnit všechny obce vesnického charakteru včetně všech svých místních částí, které mají maximálně 5 250 obyvatel a které mají zpracován vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, podaly řádně vyplněnou přihlášku do soutěže v termínu do 30.4.2009 spolu s dokumentací svých výsledků a uhradily příspěvek na režii soutěže (ve výši 2,- Kč / občan obce).

Vyhlašovatelé soutěže
Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV), Svaz měst a obcí ČR (SMO), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ) a Ministerstvo zemědělství ČR (Mze).

Spolupracující úřady a organizace
Kancelář prezidenta ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR a Sdružení místních samospráv ČR, Karlovarský kraj .

Organizace soutěže a organizační zabezpečení:
Soutěž je organizována ve dvou kolech – krajském a celostátním. Průběh soutěže řídí ředitel soutěže jmenovaný na základě dohody vyhlašovatelů. Ředitelem celostátního kola soutěže Vesnice roku 2009 byl jmenován starosta obce Havlovice - Vesnice roku 2007 – Ing. Pavel Dvořáček. Tajemnicí celostátního kola soutěže byla jmenována Ing. Miroslava Tichá, z odboru rozvoje a strategie regionální politiky a tajemnicí regionálního kola soutěže byla jmenována Ing. Lenka Kynčilová ze Samostatného oddělení regionálních pracovišť z Ministerstva pro místní rozvoj.

Soutěž je v Karlovarském kraji organizována ve spolupráci s Karlovarským krajem. Ředitel soutěže jmenoval předsedu krajské komise, který následně jmenoval členy krajské komise.

Krajská hodnotitelská komise pracovala ve složení

 • Ing. Ivan Stefan (předseda komise, starosta obce Královské Poříčí, vítěz Vesnice roku 2007 v Karlovarském kraji)
 • Miloslav Matoušek (místopředseda komise, starosta obce Lomnice, vítěz Vesnice roku 2008 v Karlovarském kraji)
 • Ing. Štěpánka Bergerová (Spolek pro obnovu venkova, Sdružení místních samospráv ČR)
 • Jitka Kočová (Ministerstvo zemědělství ČR, AZV Karlovy Vary)
 • Mgr. Marie Mudrová (Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Měst. knihovna Cheb)
 • Ing. Lenka Kynčilová (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
 • Ing. Milena Nováková (Ministerstvo životního prostředí ČR, Spol. pro zahr. a krajin. tvorbu)
 • Ing. Milan Zukal (Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje)
 • Bc. Jana Horváthová (Ministerstvo kultury ČR, Národní památkový ústav, Loket),
 • Mgr. Jana Vildumetzová (Svaz měst a obcí ČR)

Přihlášené obce
Do krajského kola se přihlásilo celkem 20 obcí. Krajská hodnotitelská komise hodnotila v soutěži Vesnice roku 2009 v Karlovarském kraji následujících 20 obcí:

 • okres Cheb:  o Dolní Žandov 
                          o Hranice
                          o Krásná
                          o Křižovatka
                          o Milhostov
                          o Poustka
                          o Třebeň
                          o Tři Sekery
                          o Tuřany
                          o Velká Hleďsebe

 • okres Karlovy Vary: 
                           o Hájek
                           o Horní Blatná
                           o Jenišov
                           o Merklín o Nové Hamry

 • okres Sokolov:
                           o Březová
                           o Dasnice
                           o Dolní Rychnov
                           o Krásno
                           o Vintířov

Hodnocení
Předmětem hodnocení bylo komplexní uskutečňování Programu obnovy vesnice podle Podmínek soutěže Vesnice roku 2009 a jejich příloh. Podkladem pro hodnocení soutěžících obcí byl obsah materiálů doložených jako součást přihlášky do soutěže a dále prezentace obcí jejich zástupci při návštěvě krajské hodnotitelské komise. Součástí hodnocení byly prohlídky obcí.

Krajská komise určila vítěze krajského kola – ocenění zlatou stuhou a dále udělila obcím nejvýše jedno z následujících ocenění (komise mohla udělit uvedená ocenění nejvýše jedné třetině z přihlášených obcí, tzn. mohla udělit všechna ocenění):

 • modrá stuha - za společenský život
 • bílá stuha - za činnost mládeže
 • zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
 • oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu.

Kromě těchto ocenění komise dále udělila tato ocenění:

 • diplom za vzorné vedení obecní knihovny
 • diplom za vzorné vedení kroniky
 • diplom za rozvíjení lidových tradic
 • diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena)
 • mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze Strukturálních fondů
 • diplom za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích, Cena naděje pro živý venkov.

Krajská komise dále navrhla udělit mimořádné ocenění Karlovarského kraje a rozhodla se udělit i dalším zúčastněným obcím zvláštní ocenění a čestná uznání.

Vítěz krajského kola postupuje do celostátního kola. Celostátní komise navštíví a vyhodnotí vítězné obce krajského kola a vítěznou obec ocení titulem Vesnice roku 2009 a udělí 2. a 3. místo v soutěži, popř. mimořádná ocenění (např. za vzorné vedení kroniky). Vítězná vesnice celostátního kola postupuje do soutěže Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice.

Komise ze zástupců Ministerstva životního prostředí a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu vyhodnotí z řad obcí, oceněných zelenou stuhou, obec, která se získá titul Zelená stuha České republiky roku 2009 a postup do evropské soutěže v péči o zeleň a životní prostředí Entente Florale. Zelená stuha je udělována pod záštitou ministra životního prostředí.

Obce oceněné oranžovou stuhou budou hodnoceny v celostátním kole a nejlepší obci bude udělena Oranžová stuha České republiky roku 2009. Oranžová stuha je udělována pod záštitou ministra zemědělství.

Cenu Knihovna roku udělí v celostátním kole porota z řad knihovnických odborníků jmenovaná ministrem kultury.

Obec s nejvýraznějším programem dlouhodobé péče o místní lidové tradice z řad obcí oceněných diplomem za rozvíjení lidových tradic nebo zlatou stuhou bude vyhodnocena a oceněna Putovním pohárem FoS ČR.

Obec, která dosáhla v kraji nejvyššího hodnocení za místní spolkový život a občanskou společnost, získá diplom Cena naděje pro živý venkov a postoupí do celostátního kola. Celostátnímu vítězi bude udělen diplom a finanční příspěvek od Sdružení místních samospráv ČR.

 • Výsledky krajského kola a čestná uznání krajské hodnotitelské komise.
Za stránku zodpovídá: Ing. Milan Zukal
Datum poslední změny: 7.11.2013 8:41