Úvodní strana > Projekty KK > Generel Karlovarské krajské nemocnice

 Generel Karlovarské krajské nemocnice

Popis projektu:                          
Dne 23. 9. 2019 na jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje byl schválen projektový záměr projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ v jeho plném rozsahu, etapizace a harmonogram postupu výstavby.
 
Realizace projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ je připravována z důvodu vyčerpané kapacity stávajících budov, které se v areálu používají pro poskytování zdravotních služeb, v nichž není možné dále budovat případné potřebné provozy nebo rozšíření. V rámci Generelu bude realizována postupná rekonstrukce a modernizace krajské nemocnice ve dvou etapách, jejímž přínosem bude zvýšení kvality lékařské péče, důstojné zázemí pro personál a zejména lepší komfort pro pacienty. Součástí 1. etapy Generelu je rekonstrukce objektu L, výstavba objektu G1, G2, G3 a demolice stávajícího pavilonu G. Součástí 2. etapy Generelu Karlovarské krajské nemocnice je výstavba nové transfúzní stanice, výstavba parkovacího domu, zdravotní školy, mateřské školy a demolice administrativního objektu.

V 1. etapě bude zahájena předinvestiční příprava rekonstrukce objektu L a výstavby objektů G1, G2, G3 a demolice stávajícího administrativního pavilonu G:

  • rekonstrukce objektu L - rekonstrukce stávajícího objektu je nutná z důvodu přesunutí administrativy ze stávajícího pavilonu G, který je určen k demolici a na jehož místě je plánována výstavba nových objektů G1, G2, G3;
  • výstavba objektu G1 - dojde k rozšíření urgentního příjmu budovy A jako nezbytná reakce na nárůst ošetřujících pacientů tak, aby byly splněny doporučené postupy v péči o akutní pacienty (emergency, operační sály);
  • výstavba objektů G2, G3 - bude vybudováno nové onkologické centrum, interní oddělení, neurologie, kožní oddělení, rehabilitace, traumatologické centrum, iktové centrum a kardiovaskulární centrum;
  • demolice stávajícího administrativního pavilonu G - v současné době budova, která slouží jednak jako administrativní (jsou zde útvary účtárny, personálního, provozního, BMI), jednak jsou zde dílny údržby, sklady MTZ, sklady provozního, sklady odd. BMI, sklady prádla a archiv účtárny.
 
V současné době je projekt ve fázi přípravy.
Předpokládané datum ukončení realizace 1. etapy projektu: 2025
 
Plánované výdaje projektu:
Předprojektová příprava - celkem: 41 327 066 Kč
Fyzická realizace - předpoklad celkem: 1 539 846 000 Kč
Za stránku zodpovídá: Ing. Pavla Paprskářová
Datum poslední změny: 30.6.2020 13:13