Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u orgánu Karlovarského kraje, který rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydal, a to písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že odvolání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným v předchozí větě, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

V písemné podobě se odvolání podává na adrese:

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory;

odvolání se možno doručit i osobně na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje sídlící na uvedené adrese.

V elektronické podobě je možno odvolání podat na  E-podatelně.

Žadatel může podat do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace pokud:

 

a) nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona,

b) mu po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) mu byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,

d) nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2 zákona, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně na výše uvedené adrese; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

Za stránku zodpovídá Ing. Martina Koudelná
Datum aktualizace 6. 3. 2007 - 10:42