Domů Krajský úřad Povinné informace Povinně zveřejňované informace Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

 

VŠEOBECNÉ PŘEDPISY:

Zákon č.
Název
Účinnost
Poslední novelizace zákonem č.
Účinnost novelizace
1/1993 Sb.
ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
1.1.1993
98/2013 Sb.
1.6.2013
2/1993 Sb.
o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
28.12.1992
295/2021 Sb.
1.10.2021
347/1997 Sb.
o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
1.1.2000
135/2011 Sb.
1.8.2011
82/1998 Sb.
o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
15.5.1998
118/2020 Sb.
1.4.2020
89/2012 Sb.
občanský zákoník
1.1.2014
192/2021 Sb.
1.7.2021
128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení)
12.11.2000
261/2021 Sb.
10.7.2021
129/2000 Sb.
o krajích (krajské zřízení)
12.11.2000
261/2019 Sb.
10.7.2021
150/2002 Sb.
soudní řád správní
1.1.2003
284/2021 Sb.
1.8.2021
157/2000 Sb.
o přechodu věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů
1.1.2001
290/2002 Sb.
1.7.2002
172/1991 Sb.
o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
24.5.1991
257/2013 Sb.
1.1.2014
182/1993 Sb.
o Ústavním soudu
1.7.1993
277/2019 Sb.
31.12.2019
192/2016 Sb.
kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2017
250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
1.1.2001
251/2021 Sb.
1.7.2021
290/2002 Sb.
o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
1.7.2002
375/2011 Sb.
1.4.2012
500/2004 Sb.
správní řád
1.1.2006
403/2020 Sb.
1.1.2021Tyto předpisy lze vyhledat na webových stránkách Portálu veřejné správy

 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním 
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
 •  Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
 •  Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 •  Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
 •  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 
 •  Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
 •  Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) 
 • Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů 
 •  Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů 
 • Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
 • Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

 

Texty jednotlivých právních předpisů jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra v sekci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Za stránku zodpovídá Mgr. Lucie Mildorfová
Datum aktualizace 7. 3. 2007 - 15:52