Domů Krajský úřad Povinné informace Dotazy a odpovědi- zák.106Sb. Zveřejnění záměru kraje o pronájmu nemovitostí nemocnic

Zveřejnění záměru kraje o pronájmu nemovitostí nemocnic

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 16.2. 2012

Dotaz:

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentu osvědčujícího zveřejnění záměru Karlovarského kraje pronajmout nemovitosti nemocnice v Karlových Varech, Sokolově a Chebu, jež jsou ve vlastnictví Karlovarského kraje společnostem Nemocnice Sokolov s. r. o, Nemocnice v Chebu s. r. o., Nemocnive v Karlových Varech s. r. o. a Karlovarská krajská nemocnice a. s. a projednání těchto záměrů na zastupitelstvi Karlovarského kraje potažmo na Radě Karlovarského kraje.

Odpověď:

Jedná se o tyto smlouvy:

1) Nájemní smlouva mezi Karlovarským krajem a Nemocnicí Cheb, s.r.o. – smlouva uzavřena dne 16. 3. 2004, projednána v Radě Karlovarského kraje pod usnesením č. RK 163/03/04 dne 10. 3. 2004

2) Nájemní smlouva mezi Karlovarským krajem a Nemocnicí Sokolov, s.r.o. – smlouva uzavřena dne 16. 3. 2004, projednána v Radě Karlovarského kraje pod usnesením č. RK 163/03/04 dne 10. 3. 2004

3) Nájemní smlouva mezi Karlovarským krajem a Nemocnicí Karlovy Vary, s.r.o. – smlouva uzavřena dne 16. 3. 2004, projednána v Radě Karlovarského kraje pod usnesením č. RK 163/03/04 dne 10. 3. 2004

4) Nájemní smlouva mezi Karlovarským kraje a Nemocnicí Karlovy Vary, a.s. – smlouva uzavřena dne 4. 1. 2006 5) Nájemní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s. – smlouva uzavřena dne 1. 1. 2007
Ani u jedné z výše uvedených nájemních smluv nebyl vyvěšen záměr pronájmu na úřední desce Karlovarského kraje, neboť dle § 18 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů není třeba záměr zveřejňovat, jde-li o pronájem právnické osobě, jejímž zřizovatelem je kraj. Ani jedna z výše uvedených nájemních smluv nebyla projednávána v Zastupitelstvu Karlovarského kraje. Dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů rozhoduje Rada o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, přičemž tuto působnost může rada svěřit příslušnému odboru krajského úřadu.

Rada Karlovarského kraje svým usnesením č. RK 31/01/03 ze dne 30. 1. 2003 svěřila působnost rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce odboru majetkoprávnímu Krajského úřadu Karlovarského kraje, který také všechny výše uvedené smlouvy uzavíral. Z tohoto důvodu nebylo nutné, aby výše uvedené nájemní smlouvy byly projednávány jak v Zastupitelstvu Karlovarského kraje, tak Radě Karlovarského kraje, přičemž schválení prvních třech nájemních smluv v Radě na tuto skutečnost nemá vliv.

Datum aktualizace 28. 7. 2023 - 17:08