Domů Krajský úřad Povinné informace Dotazy a odpovědi- zák.106Sb. Smlouvy na stavbu Karlovarská krajská nemocnice, a. s. – nemocnice v Chebu

Smlouvy na stavbu Karlovarská krajská nemocnice, a. s. – nemocnice v Chebu

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 28. 2. 2014
 
Dotaz:

Žádost o poskytnutí informace – zaslání níže uvedených kopií:
  • kopie/kopií smlouvy o dílo/smluv o dílo uzavřené/uzavřených mezi Karlovarským krajem coby objednatelem a sdružením společností HOCHTIEF CZ a.s., ALGON a.s. a THERMIA BAU, a.s. (dále jen „Sdružení“) coby zhotovitelem na stavbu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Rekonstrukce pavilonu B“;
  • kopií veškerých dodatků či změn ke smlouvě o dílo/smlouvám o dílo uvedených v předchozím bodě;
  • kopií korespondence mezi Karlovarským krajem coby objednatelem a Sdružením coby zhotovitelem týkající se termínu plnění díla dle smlouvy o dílo/smluv o dílo uvedených v prvním bodě, včetně případného prodlužování sjednaného termínu plnění a důvodů takového prodloužení;
  •  kopií korespondence mezi Karlovarským krajem coby objednatelem a stavebním dozorem investora týkající se termínu plnění díla dle smlouvy o dílo/smluv o dílo uvedených v prvním bodě, včetně případného prodlužování sjednaného termínu plnění a důvodů takového prodloužení;
  • kopií usnesení Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje, vč. důvodových zpráv, která se jakkoli týkají smlouvy o dílo/smluv o dílo uvedených v prvním bodě a průběhu realizace díla dle této smlouvy/těchto smluv;
  • kopií zápisů ze stavebního deníku ohledně stavby uvedené v prvním bodě za období od 1. 5. 2011 do 30. 6. 2012;
  • kopií zápisů z kontrolních dnů ohledně realizace stavby uvedené v prvním bodě.
 
Doprovodná informace:

Krajský úřad Karlovarského kraje, obdržel žádost o poskytnutí informace spočívající v zaslání kopií písemností vztahující se ke smlouvám uzavřeným mezi Karlovarským krajem a sdružením společností HOCHTIEF CZ, a. s., ALGON , a. s. a THERMIA BAU, a. s. jako zhotovitelem na stavbu Karlovarská krajská nemocnice, a. s. – nemocnice v Chebu  - Rekonstrukce pavilonu B. Vzhledem k tomu, že informace byla žadateli předána v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněná pouze tato doprovodná informace.
 
Zveřejněno: 27. 3. 2014
Datum aktualizace 28. 7. 2023 - 17:08