Krizové situace

Plánovací dokumenty k řešení krizových situací či mimořádných událostí na území správního obvodu Karlovarského kraje:

je zpracován dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v souladu s nařízením vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., (krizový zákon) a Metodikou zpracování krizových plánů č.j. MV - 76085 - 1PO - OKR - 2011. Krizový plán Karlovarského kraje je základním plánovacím dokumentem obsahujícím souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací. Jeho účelem je vytvořit podmínky pro zajištění připravenosti na krizové situace a jejich řešení pro orgány krizového řízení a další dotčené subjekty.

 • Usnesení Bezpečnostní rady Karlovarského kraje ze dne 12. prosince 2016 č. 8

 

 

je plánovacím dokumentem Krajského úřadu Karlovarského kraje, který zajišťuje plnění opatření vyplývajících z Krizového plánu Karlovarského kraje podle § 24c zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Plán akceschopnosti Krajského úřadu je nástrojem k zajištění připravenosti Krajského úřadu Karlovarského kraje na krizové situace, které mohou ohrozit plnění opatření vyplývajících z krizového plánu, dále obsahuje postupy k realizaci opatření.

Informace k řešení krizových situací či mimořádných událostí:

 

Informace určená veřejnosti v zóně havarijního plánování

  - Sokolovská uhelná, a.s., Linde Sokolovská, s.r.o.,

  - Hexion Speciality Chemicals, a.s

Prevence závažných havárií

Povodňová ochrana

 • Riziková území při extrémních přívalových srážkách
 • Odborné pokyny pro provádění hlásné povodňové služby
 • Hladiny vody v nádržích
 • POVIS (povodňový informační servis)
 • Vodohospodářský informační portál
 • Povodňový plán kraje v digitální podobě
 • Plán ochrany území pod VD
 •  

  ODKAZY :

  logo.png 

  • ​BEZPEČNOSTÍ PORTÁL KARLOVARSKÉHO KRAJE
  Za stránku zodpovídá: Ing. Libor Davídek
  Datum poslední změny: 23.7.2020 14:50