Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informace ve věci správních rozhodnutí

 Žádost o poskytnutí informace ve věci správních rozhodnutí

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 17.10.2017

Dotazy:
Žadatel si požádal o následující informace:

Poskytnutí kopií správních rozhodnutí (s anonymizovaným jménem a bydlištěm žadatele) vydaných povinnými subjekty, jimiž rozhodly o odvolání účstníků řízení proti rozhodnutím ředitelů škol, kterými ředitelé škol zamítli žádosti a nepovolil nezl. žákům plnícím na střední škole povinnou školní docházku
a) individuální vzdělávání,

b) studium podle individuálního vzdělávacího plánu, a to za období, které je k dispozici v elektronickém systému spisové služby povinných subjektů

 

Odpověď:
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci odvolacího řízení nerozhodoval o odvolání účastníka řízení (žáka střední školy plnící povinnou školní docházku) proti rozhodnutí ředitele školy, kterým byla zamítnuta žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), případně
o povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka podle § 41 školského zákona.

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 19.10.2017 10:56