Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informace týkající se veřejnosprávních kontrol dotací a prostředků na zajištění dopravní obslužnosti

 Žádost o poskytnutí informace týkající se veřejnosprávních kontrol dotací a prostředků na zajištění dopravní obslužnosti

​Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 14.7.2017

Dotaz:

Požadovány byly následující informace:
1. Stát se zavázal Memorandem o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou poskytovat všem krajům dotace na financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou. Jakým způsobem probíhá finanční kontrola (ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole) u příjemců dotací na zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční dopravou ve Vašem kraji?

2. Kdy naposledy proběhla finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole nakládání s těmito dotacemi
a vynaloženými prostředky kraje? Proběhla zmíněná finanční kontrola od roku 2010?
3. Jaké jsou výsledky výše zmíněné finanční kontroly?

 
Dále požadované informace:
1. Na jakém základě dospěl kraj k závěru, že finanční vypořádání dle vyhlášky Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání může být nahrazeno finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole?
2. Z jakého důvodu kraj nepostupuje podle č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a neprovádí následnou finanční kontrolu u příjemců dotací na zajištění dopravní obslužnosti dle Memoranda?
3. Účelem následné finanční kontroly je prověřit, zda prostředky poskytnuté krajem byly vynaloženy pouze na zajištění dopravní obslužnosti definované závazkem veřejné služby a v souladu s legislativou, tj. že byly použity výlučně k úhradě ekonomicky oprávněných nákladů. Provádí kraj takovou kontrolu? Je součástí finančního vypořádání?
4. Následná kontrola by měla být ukočena aktem, který akceptují obě smluvní strany (kontrolním protokolem). Existuje takový akt v případě finančního vypořádání?“

 

Odpověď:
 
K žádosti bylo sděleno:
Ad 1) Dopravce každé čtvrtletí předkládá vyplněný Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě. Vyplnění tohoto výkazu slouží také k ročnímu vyúčtování prokazatelné ztráty. Průběžně i ročním vyúčtováním je prováděna kontrola dopravcem vykázaných údajů proti sjednanému odhadu prokazatelné ztráty. Taková to kontrola není finanční kontrolou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. Považujeme ji za formu úkonů předcházejících kontrole ve smyslu kontrolního řádu.             
Ad 2) Příjemcem účelově vázané dotace je v tomto případě kraj, kraj tedy nemůže provádět finanční kontrolu nakládání s těmito dotacemi. Proto od roku 2010 nemohla být v tomto směru provedena žádná finanční kontrola.
Ad 3) U kontrol vyúčtování prokazatelné ztráty nebyly shledány závady, na základě kterých by bylo nutné zahájit finanční kontrolu vyúčtování prokazatelné ztráty. Žádnou finanční kontrolu správnosti využití účelově vázané dotace neprovádíme (viz bod 2 výše), proto nejsou žádné kontrolní výsledky.
 
Žádané doplňující informace:
Ad 1) Finanční vypořádání dotace provedené dle vyhlášky Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., vůči poskytovateli dotace, tedy vůči státu, nikdy nemůže nahradit finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., provedenou krajem u dopravce.
Ad 2) Příjemcem účelově vázané dotace je Karlovarský kraj, nikoliv dopravce. Správnost použití této dotace tedy může kontrolovat Ministerstvo dopravy, proto finanční kontrola není prováděna.
Ad 3) Kontrola správnosti vykázání ekonomicky oprávněných nákladů je prováděna při ročním vyúčtování prokazatelné ztráty, kdy je prováděna kontrola výše dopravcem vykázaných nákladů vůči  nákladům sjednaným ve smlouvě o závazku veřejné služby pro dané období. V případě rozporů by kraj zahájil finanční kontrolu. Karlovarský kraj sepisuje s  dopravcem České dráhy, a.s., roční vypořádání ztráty ze závazku veřejné služby.
Ad 4) Následná kontrola nebyla provedena, neexistuje tedy akt finančního vypořádání.
 

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 26.7.2017 15:49