Úvodní strana > Krajské listy > Evropský zápisník Eurocentra Karlovy Vary – průvodce studiem v zahraničí.

 Evropský zápisník Eurocentra Karlovy Vary – průvodce studiem v zahraničí.

znak EU
V rámci práva na vzdělání v jiné zemi EU jsou si studenti rovni. Jedinou podmínkou je, aby byli řádně přijati na střední školu, univerzitu nebo např. do jazykového kurzu. Studium v některé z členských zemí Evropské unie nabízí studentům jedinečnou příležitost, jak zvýšit svoji konkurenceschopnost na domácím i evropském trhu práce.

Pro začátek…

S přípravami na studium v zahraničí by se mělo začít pokud možno včas, nejlépe již jeden rok před plánovaným začátkem studia, a to zejména ujasněním základních otázek: Co a na jaké škole chci studovat? Jakou asi budu mít možnost uplatnění po návratu domů? Bude mi v Česku uznáno zahraniční studium? Jak budu studium financovat?

První kroky při hledání informací o možnostech studia v zahraničí by měly vést na oddělení zahraničních vztahů ve vlastní vzdělávací instituci. Do většiny vzdělávacích programů je možné se zapojit pouze prostřednictvím vysílající organizace. Další možností nalezení vhodného vzdělávacího programu v zahraničí je individuální vyhledávání školy. Tato cesta je o něco náročnější na čas a organizaci.

Pobyt v zemích EU

Studenti mají právo pobývat v jiné členské zemi EU. Pokud ale někdo studuje v zahraničí delší dobu než 3 měsíce, tak obvykle potřebuje získat povolení k pobytu. K jeho udělení je třeba:
zapsat se na univerzitu
disponovat dostatečnými finančními prostředky pro zabezpečení živobytí
mít zařízené zdravotní pojištění

Platby za studium

Je naprosto nepřípustné vyžadovat od studenta z jiné země EU školné, pokud se nevyžaduje od domácích studentů. Pokud domácí studenti školné platí, vzdělávací zařízení může vyžadovat placení školného pouze do výše částky, kterou hradí domácí studenti. Na druhé straně platí, že pokud členský stát přispívá svým studentům na vzdělávání, pak na tento příspěvek mají studenti z ostatních zemí Evropské unie právní nárok. Toto se však týká pouze samého vzdělávání a nevztahuje se na příspěvky státu na kolejné, nájemné, stravné. Pokud stát přispívá svým studentům na kolejné, nájemné a stravné, ostatní studenti ze zemí Evropské unie na tyto příspěvky nárok nemají, s výjimkou dětí migrujících pracovníků nebo migrujících studentů.

Zdravotní pojištění českých studentů v zahraničí

Nejčastějším případem jsou studenti českých škol, kteří vyjíždějí na pár týdnů za poznáním a zlepšením jazykových vědomostí a přitom zůstávají studenty české školy. Pro tyto studenty se nic nemění, nadále zůstávají českými pojištěnci. Vyjíždějí vybaveni Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC) nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím EHIC, které jim umožní v případě potřeby čerpat v zahraničí nezbytnou péči  po dobu plánovaného pobytu.

Aby pojištění českým státem zůstalo zachováno i v případě studia v zahraničí, je třeba si nechat toto studium uznat na českém Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy. Jedná-li se o akreditované vzdělávací zařízení, není uznání nijak komplikované. K danému účelu slouží formulář Žádost o posouzení postavení studia na vysoké škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, který je k dispozici na webových stánkách MŠMT ( www.msmt.cz).

Uznávání kvalifikací

V rámci migrace v EU je třeba navzájem uznávat vzdělání či kvalifikaci. V tomto směru dělíme uznávání vzdělání na akademické a profesní. Akademické uznávání (pro účely dalšího studia) provádí v každé zemi Národní informační centrum pro uznávání vysokoškolské kvalifikace (NARIC). V České republice tuto službu zajišťuje Centrum pro studium vysokého školství ( www.csvs.cz).

Profesní uznávání je v EU pouze koordinováno, konkrétní uznání kvalifikace závisí  na podmínkách v daném členském státě. Přičemž v každém je jmenován tzv. národní koordinátor, který je odpovědný za jednotnou aplikaci obecného systému vzájemného uznávání odborných kvalifikací.

Jak lze studovat a pracovat zároveň

Pracovat při studiu je možné pouze v případě, že to umožňuje země plánovaného studia. Členské státy EU většinou povolují zahraničním studentům pracovat, ale často pouze na poloviční úvazek. Například v Německu smějí studenti pracovat během studia maximálně 180 dní 4 hodiny denně nebo 90 dní 8 hodin denně. Přesnější informace získáte na příslušném úřadě práce v místě studia.

Bližší informace, kontakty a informační materiál nabízí   Eurocentrum  Karlovy Vary, které sídlí v budově Krajské knihovny .
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 15.9.2006 0:00