Domů Karlovarský kraj Strategie, koncepce a plány Úplné znění Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje po vydání Aktualizace č. 1 CZ (2018)

Úplné znění Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje po vydání Aktualizace č. 1 CZ (2018)

  
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, pořídil dle § 42 odst.4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Úplné znění Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje po vydání Aktualizace č. 1. 
 
Datum nabytí účinnosti Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje: 13. července 2018 
 
Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Zhotovitel: Ateliér T - plan, s.r.o., Na šachtě 497/9, 170 00 Praha 7 - Holešovice 
                                                     (Ing. arch. K. Beránek, CSc., RNDr. L. Krajíček)

Úplné znění Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje po vydání Aktualizace č. 1 

 
Výroková část:

Textová část (PDF, 1,5 MB)

grafická část:

 A.1 Výkres uspořádání území kraje (PDF, 30,1 MB)
 Legenda A.1 (PDF, 0,08 MB)

 A.2 Výkres ploch a koridorů, včetně ÚSES (PDF, 32,1 MB)

 Legenda A.2 (PDF, 0,09 MB)

 A.3 Výkres krajin, pro které se stanovují cílové kvality (PDF, 36,3 MB)

 Legenda A.3 (PDF, 0,15 MB)

 A.4 Výkres veřejně prospěšných staveb (PDF, 25,6 MB)
 Legenda A.4 (PDF, 0,08 MB)

 
Odůvodnění

 B.1 Koordinační výkres - levá část (PDF, 81,7 MB)
 B.1 Koordinační výkres - pravá část (PDF, 82,1 MB)
 Legenda B.1 (PDF, 0,18 MB)

 
 
Informační materiál k dokumentaci Úplné znění ZÚR Karlovarského kraje po vydání Aktualizace č.1 


Do listinné podoby dokumentace "Úplné znění Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje po vydání 
Aktualizace č. 1.", je možné nahlížet na adrese: 

Krajský úřad Karlovarského kraje
odbor regionálního rozvoje 
Závodní 353/88 
360 21 Karlovy Vary

Kompletní dokumentaci Úplného znění Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje po vydání Aktualizace č.1 o velikosti 
238 MB je možné stáhnout ze souboru: UZ_ZUR_KK_poA1_2018.zip

 
Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 23. 10. 2023 - 13:43