Domů Karlovarský kraj O kraji Investiční, neinvestiční a strategické projekty Zpracování Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Karlovarského kraje

Zpracování Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Karlovarského kraje

Typ projektu Neinvestiční projekty
Oblast projektu Životní prostředí

​Základní informace o projektu:  

Název projektu: „Zpracování Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Karlovarského kraje“
Registrační číslo projektu: 1210300004
Výzva: č. 3/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí
Prioritní oblast: 1. Voda
Podoblast: 1.7 Operativní zabezpečení dodávek pitné vody
Podporovaná aktivita: 1.7.A Zpracování krajských plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody
Žadatelem (příjemcem podpory): Karlovarský kraj
Předmět projektu: Předmětem projektu je zpracování „Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Karlovarského kraje“, a to jako celokrajská koncepce zpracovaná dle Hlavy X,
Dílu 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zahájení realizace projektu: 08.12.2021
Ukončení realizace projektu: 31.10.2022
Náklady na projekt: 1 113 321 Kč
Maximální míra podpory činí 30 % z celkových způsobilých výdajů.   

Cíl projektu:

Cílem projektu je zpracování "Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Karlovarského kraje" s cílem urychlit realizaci závazných a podpůrných opatření pro operativní zvládání stavu nedostatku vody vyplývajících z Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky, přičemž  plán bude zpracován v podrobnosti dle části 2 a 3 Metodiky k přípravě plánů
pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody (Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, 4. června 2021) a bude využitelný mnohočetně (útvary životního prostředí, obecních samospráv, vodoprávními úřady a komisemi pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody) na úrovni kraje a jeho obcí s rozšířenou působností („ORP“).
 
Za stránku zodpovídá Ing. Martin Ševic
Datum aktualizace 10. 1. 2023 - 08:57