Domů Karlovarský kraj O kraji Investiční, neinvestiční a strategické projekty Nákup nízkoemisních autobusů pro III. oblast Karlovarského kraje

Nákup nízkoemisních autobusů pro III. oblast Karlovarského kraje

Typ projektu Investiční projekty
Oblast projektu Doprava

​​​

Název projektu
„PODPORA VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY V KARLOVARSKÉM KRAJI V OBLASTI III. S CÍLEM ZLEPŠOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ ŠETRNÝCH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A TO VYŘAZENÍM STÁVAJÍCÍCH AUTOBUSŮ A NÁKUPEM NOVÝCH AUTOBUSŮ S POHONEM CNG ZARUČUJÍCÍ NIŽŠÍ EKOLOGICKÉ ZATÍŽENÍ“ 
  
Základní informace o projektu
Registrační číslo projektu:  CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013401
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Výzva IROP č. 93 - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II.
Prioritní osa: 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Specifický cíl: 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Žadatel (příjemce podpory):  Karlovarský kraj
Řízení a administrace projektu: Odbor řízení projektů KÚKK
Projekt je ve fázi „realizace“
Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2023
 
Cílová skupina projektu
obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, uživatelé veřejné dopravy
 
Popis projektu  
 
Nákup nízkoemisních vozidel pro Oblast III určených k zajištění veřejné autobusové dopravy v Karlovarském kraji – v oblasti vymezené městy Nejdek, Jáchymov, Ostrov, Chodov, Karlovy Vary. Nízkoemisní vozidla přispějí ke snížení emisních limitů v regionu postiženém těžbou a zpracováním uhlí a sníží tak emisní zatížení z veřejné služby obyvatelstvu, kterou v současné době zajišťují dopravci svými naftovými vozidly různých emisních limitů. Nová vozidla zapojená do integrované dopravy Karlovarského kraje tak i zároveň zvýší kvalitu poskytované veřejné služby obyvatelstvu.
 
Hlavním cílem projektu je nákup nízkoemisních bezbariérových vozidel za účelem založení nového vozového parku a úplné vyřazení vozidel využívajících klasické naftové motory, ze zabezpečování veřejné hromadné dopravy. Tato vozidla, která zabezpečují základní dopravní obslužnost - veřejnou linkovou autobusovou dopravu, budou trvale nahrazena vozidly novými s využitím ekologicky šetrnějšími motory na CNG. Realizace projektu vyřadí cca 45 vozidel s naftovým pohonem. Projekt zahájí provoz 45 vozidel s pohonem CNG, které budou nakoupeny za účelem založení nového vozového parku.
Dalším cílem projektu je zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy, zvýšení komfortu provozováním nových moderně vybavených vozidel se všemi prvky standardu vozidel pro provoz v budoucích 10 letech v této oblasti. Zvýšení dostupnosti veřejné dopravy zavedením standardu pro cestující se sníženou mobilitou v rámci celé oblasti (nízkopodlažní a bezbariérová vozidla).
 
Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.
 
Financování projektu 
Celkové způsobilé plánované výdaje projektu:      195 430 000 Kč
Podíl financování z celkových způsobilých výdajů:
  • 85% Evropský fond pro regionální rozvoj            166 115 500 Kč
  • 5%    státní rozpočet ČR                                          9 771 500 Kč
  • 10%  podíl Karlovarského kraje                             19 543 000 Kč
 
Indikátory projektu 
  • Množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic v rámci podpořených projektů – 1,06 t/rok
  • Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu – 45 vozidel
  • Počet osob přepravených veřejnou dopravou - 2 305 215 osob/rok
Za stránku zodpovídá Ing. Martin Ševic
Datum aktualizace 8. 9. 2023 - 07:03