Domů Karlovarský kraj O kraji Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Vladař

Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Vladař

Typ projektu Neinvestiční projekty
Oblast projektu Životní prostředí

 
Základní informace o projektu
Název projektu: „Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Vladař“
Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0008788
Výzva č. 31: prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Oblast podpory: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
Žadatelem (příjemcem podpory): Karlovarský kraj
Cíl projektu: Cílem projektu je management zvláště chráněného území a evropsky významné lokality Vladař v k. ú. Záhořice.
Udržitelnost: 5 let
Zahájení realizace projektu: 10. 12. 2019
Ukončení realizace projektu: 31. 10. 2021
Náklady na projekt: 2 500 000 Kč
Podpora je poskytována do 100 % celkových způsobilých nákladů projektu.
Průběh realizace:
V rámci realizace akce budou provedeny příravy pozemků a opatření na podporu biodiverzity
a ochranářské hodnoty zájmového území – asanační seče, mýcení křovin a kácení dřevin. Budou vybudovány pozemní úkryty pro živočichy typu rovnané dřevo. Dále budou provedeny odborné studie vyhodnocující účinnost jednotlivých opatření.
Projekt řeší dopad nežádoucích vlivů a procesů na předmětnou lokalitu a je zaměřen na zlepšení biodiverzity a perspektivy společenstev. Jedná se o opatření jednorázového charakteru s dlouhodobým pozitivním dopadem na ekosystém lokality. Základní náplní realizace projektu je prosvětlení lokality
a redukce nežádoucích porostů v ploše bezlesí ve vrcholových partiích Vladaře. Mimo hlavní cíl je realizace projektu dobrou příležitostí získat další data o výskytu ochranářsky cenných druhů.
Za stránku zodpovídá Ing. Martin Ševic
Datum aktualizace 25. 9. 2020 - 17:11