Domů Karlovarský kraj O kraji Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Borecké rybníky

Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Borecké rybníky

Typ projektu Neinvestiční projekty
Oblast projektu Životní prostředí

  

Základní údaje o projektu  

Název projektu: „Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Borecké rybníky“
Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0008787
Výzva č. 31: prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Oblast podpory: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
Žadatelem (příjemcem podpory): Karlovarský kraj
Cíl projektu: Cílem projektu je management zvláště chráněného území a evropsky významné lokality Borecké rybníky v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova.
Udržitelnost: 5 let
Zahájení realizace projektu: 10. 12. 2019
Ukončení realizace projektu: 31. 10. 2021
Náklady na projekt: 1 100 000 Kč
Podpora je poskytována do 100 % celkových způsobilých nákladů projektu.
 
Průběh realizace:
V rámci realizace akce budou provedeny přípravy pozemků a opatření na podporu biodiverzity
a krajinných prvků zájmového území – asanační seče, mýcení křovin, kácení dřevin, odstranění pařezů, obnova mokřadu a litorálu. Budou vybudovány pozemní úkryty pro živočichy – deponie a rovnané dřevo. Dále bude provedena odborná studie vyhodnocující účinnost jednotlivých opatření.
Prostřednictvím všech opatření, která se v rámci projektu uskuteční, dojde k potlačení expanzních porostů dřevin a ruderální vegetace a zvýšení atraktivity území pro živočišné druhy. Hlavním předmětem ochrany je čolek velký. Dlouhodobým cílem je zajištění jeho stabilní populace. Na území lokality se vyskytují i další druhy zvláště chráněných živočichů s podobnými nároky na prostředí jako předmět ochrany. Ochrana a vhodná podpora stávajících biotopů, ve vazbě na využívání rybníka
a okolních pozemků, má proto širší přesah než péče o zajištění podmínek pro jednu populaci. 
Za stránku zodpovídá Ing. Martin Ševic
Datum aktualizace 25. 9. 2020 - 17:10