Domů Aktuality Výsledek rozpočtového hospodaření Karlovarského kraje za rok 2009

Výsledek rozpočtového hospodaření Karlovarského kraje za rok 2009

Karlovarský kraj obdržel za rok 2009 příjmy v celkové výši 4 790 007 tis. Kč. Celkové výdaje kraje činily 4 813 705 tis. Kč. Rozpočtové hospodaření Karlovarského kraje za minulý rok skončilo schodkem ve výši 23 698 tis. Kč. Na účtech Karlovarského kraje po loňském hospodaření zůstaly volné finanční prostředky ve výši 67 203 tis. Kč.

Všechny příspěvkové organizace Karlovarského kraje hospodařily v roce 2009 s kladným výsledkem hospodaření.

Schválený rozpočet Karlovarského kraje na rok 2009 počítal s překročením výdajů nad příjmy o 796 860 tis. Kč. „Schodkový rozpočet byl tvořen v souvislosti s předfinancováním a spolufinancováním projektů z fondů EU a jako zdroj financování těchto výdajů se do rozpočtu roku 2009 zapojovaly finanční prostředky z minulých let, převážně ze zdrojů fondu budoucnosti. Skutečný výsledek hospodaření kraje skončil se schodkem pouhých 23 698 tis. Kč,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Havel.

Tohoto výsledku hospodaření kraj dosáhl, přestože v průběhu roku 2009 došlo ze strany MF ČR ke snížení daňových příjmů pro kraje, a to o 4,3 %. Vedení Karlovarského kraje v průběhu minulého roku proto rozhodlo o nutnosti vázat výdaje rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009. „Stalo se tak v souvislosti s vlivem hospodářské recese na snižování daňových příjmů kraje podle zákona, který stanoví vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů. Tímto opatřením se objem rozpočtu příjmů a výdajů snížil v celkové výši 243 mil. Kč,“ vysvětlil Martin Havel. Kraj proto přijal úsporná opatření. „Dvakrát jsme snížili plánované výdaje napříč odbory, čímž jsme ušetřili 58 milionů korun, o 45 milionů korun jsme byli nuceni snížit plánované příspěvky našim příspěvkovým organizacím. Z důvodu nedostatku daňových výnosů jsme také nemohli vytvořit plánovanou rezervu ve výši 140 milionů korun,“ dodal Martin Havel.

Skutečný výpadek daňových příjmů k 31. 12. 2009 (oproti schválenému rozpočtu) činil 245 mil. Kč. V roce 2009 kraj splatil jistinu úvěru čerpaného v letech 2005 a 2006 ve výši 70 462 tis. Kč. Nesplacený zůstatek jistiny tohoto úvěru na konci roku činil 26 983 tis. Kč. Při finančním vypořádání za rok 2009 odvedl Karlovarský kraj do státního rozpočtu nevyčerpané státní finanční prostředky v celkové výši 498 tis. Kč.

Součástí schvalovaného závěrečného účtu je rovněž zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření kraje, které ze zákona o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků provedlo Ministerstvo financí. „Ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Karlovarského kraje za rok 2009 vyplývá, že při přezkumu hospodaření nebyly u Karlovarského kraje zjištěny žádné chyby či nedostatky a kraj tak není povinen přijímat žádná opatření k nápravě,“ uzavřel Martin Havel.

Datum aktualizace 25. 5. 2010 - 12:40