Domů Aktuality Přehrady u Stříbrné kraj v územním plánu nepodpoří

Přehrady u Stříbrné kraj v územním plánu nepodpoří

17. listopad 2005 je posledním dnem, kdy se veřejnost může vyjádřit k návrhu konceptu Územního plánu velkého územního celku Karlovarského kraje. Největší diskusi a vlnu protestů vyvolal záměr na vybudování přečerpávající vodní elektrárny u Stříbrné na Kraslicku.
Je třeba, aby veřejnost věděla, že nejde o záměr kraje,“ vysvětluje hejtman Josef Pavel. „Jedná se o záměr soukromého investora. V návrhu územního plánu se objevil proto, že jeho případná realizace by zcela zřejmě měla regionální dopad. Důvodem, proč dříve než vznikne platný územní plán vznikají jeho návrhy, je především posouzení vhodnosti nebo nevhodnosti záměrů a jejich schválení či neschválení v konečném územním plánu. V případě navrhované elektrárny u Stříbrné naprosto chápu odmítavé reakce starostů blízkých obcí a měst i jejich obyvatel. Stojím jednoznačně na jejich straně, a souhlasí s nimi i odborníci, kteří posuzovali vhodnost tohoto záměru z hledisek Natura 2000 a SEA, tedy z pohledu ochrany přírody a životního prostředí. Důležité je, že kromě protestů v médiích protestují obce a občané také standardním postupem, tedy vyjádřením svých námitek a připomínek k záměrům v návrhu územního plánu při jeho projednávání,“ doplňuje hejtman Pavel.

„Karlovarský kraj se snaží při projednávání územní dokumentace o maximální otevřenost, informuje o něm nejen všemi předepsanými prostředky, tedy prostřednictvím svých webových stránek a médií, ale také obesílá všechny obce na svém území. Vzhledem k tomu, že projekt přečerpávací elektrárny u Stříbrné nebyl shledám vhodným z mnoha hledisek, věřím, že se v platném územním plánu neobjeví,“ uzavírá hejtman.

Důležité upozornění:

Připomínky ke konceptu Územního plánu velkého územního celku Karlovarského kraje, které občané posílají elektronickou poštou bez platného elektronického podpisu nemohou být akceptovány. Jak jsme již upozorňovali, platné jsou připomínky zaslané písemně elektronickou poštou s elektronickým podpisem, klasickou poštou nebo podané osobně na podatelně Krajského úřadu Karlovarského kraje. Aby bylo možné připomínku řádně vyhodnotit, je třeba v textu upřesnit, jaké části  konceptu ÚP VÚC KK se týká.

Připomínky musí být podány nejpozději do 17.11.2005. K připomínkám podaným po této lhůtě se dle ustanovení odst. 2 § 21 stavebního zákona (č. 50/1976 Sb., v platném znění) nepřihlíží.
Datum aktualizace 15. 11. 2005 - 13:45