Domů Aktuality Nestátní neziskové organizace, pracující v sociální oblasti mohou do 15. dubna 2005 požádat kraj o příspěvek z rozpočtu

Nestátní neziskové organizace, pracující v sociální oblasti mohou do 15. dubna 2005 požádat kraj o příspěvek z rozpočtu

O příspěvek z rozpočtu mohou žádat občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické i fyzické osoby s živnostenským oprávněním. Podmínkou je poskytování sociálních služeb na území Karlovarského kraje. Jedná se například o podporu sociální práce v romských komunitách, o poskytování sociálních služeb v oblasti prevence kriminality nebo o podporu protidrogových center.
Výzva k předkládání žádostí o příspěvek z Fondu na podporu NNO do programů II.   Podpora poskytování sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách (dále jen „program II.“. Tento program je určen pro projekty zaměřené na podporu integrace příslušníků romské komunity a podporu sociální práce v romských komunitách. III. Podpora aktivit zaměřených na sociální prevenci a prevenci kriminality (dále jen „program III.“. Tento  program je určen pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb v oblasti sociální prevence a prevence kriminality. Podle zavedené typologie sociálních služeb se jedná zejména o azylové domy, domy na půli cesty, krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, noclehárny apod IV.  Podpora aktivit zaměřených na protidrogovou politiku (dále jen „program IV.“). Tento program je určen pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb v oblasti protidrogové politiky – podpora primární, sekundární a terciární prevence. Jedná se zejména o podporu kontaktních center, terapeutických komunit, terénních programů pro uživatele drog. Možní žadatelé:

občanská sdružení
obecně prospěšné společnosti
církevní právnické osoby
fyzické osoby s živnostenským oprávněním poskytující sociální služby ma území KK

Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby na rok 2005. Na, či u níže uvedených kontaktních osob

Termín podání žádosti:

15. duben 2005 do 14.00 hodin na podatelnu Krajského úřadu KK

Další informace:

Alena Korbelová, email: alena.korbelova@kr-karlovarsky.cz, tel. 353 502 426 (k programům II., III. a IV.)

Veronika Bullová, email: veronika.bullova@kr-karlovarsky.cz, tel. 353 502 257 (k programům III. a IV.)
Datum aktualizace 31. 3. 2005 - 08:32