Domů Aktuality Na Chebsku proběhlo cvičení Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje

Na Chebsku proběhlo cvičení Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje

Tisková konference na krajském úřadě předznamenala v úterý 20. září 2005 cvičení Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje. Hejtman Josef Pavel s ředitelem krajských hasičů Zdeňkem Teplým seznámili novináře s výsledkem činnosti obcí při skutečné, nenadálé kalamitní situaci, jíž byla vichřice, která zasáhla region v noci z 29. na 30. července 2005. Poté byl představen plán taktického cvičení složek IZS z celého kraje, v rámci něhož došlo k simulované krizové situaci.

Každé cvičení by mělo začít rekapitulací činnosti obcí při minulých událostech,“ řekl hejtman Josef Pavel. „V této souvislosti se musím vrátit k červencové větrné  kalamitě, při níž se u některých starostů odhalily značné nedostatky ve znalostech krizové komunikace. Krizové řízení je upraveno příslušnou legislativou, jde tedy o přenesený výkon státní správy s jasnými pravidly a není možné je obcházet. Podle legislativy například nepostupoval starosta Božího Daru a poté si v médiích stěžoval na orgány kraje. A to šlo jen o kalamitu, v případě skutečné krizové situace by na tom obec byla díky svému starostovi daleko hůř,“ dodal hejtman Pavel. „Navíc starosta Jan Horník neměl vůbec k dispozici krizové mobilní telefony, ty odmítl v roce 2002 převzít s tím, že je nepotřebuje, neboť obecní orgány krizového řízení jsou údajně již komunikační technikou vybaveny. Nyní se odvolával na zprostředkované informace, že telefony jsou k ničemu, protože operátoři nejsou schopni v krizi zajistit jejich provoz. To ale není pravda, právě tyto přístroje mají komunikační prioritu v síti operátora, mohly tedy v prostoru Božího Daru v onu červencovou noc fungovat,“ vysvětlil hejtman. „To, co v kraji v minulosti proběhlo, nebyly krize, zatím šlo o kalamity, ovšem je to varování, na krizové situace se musíme připravit mnohem lépe,“ doplňuje ředitel Hasičského záchranného sboru Zdeněk Teplý.

Zákon o integrovaném záchranném systému přikazuje orgánům kraje zajistit přípravu na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. Tyto úkoly plní jako orgán kraje hasičský záchranný sbor kraje. Podle zákona hejtman kraje koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné události vzniklé na území kraje, pokud přesahuje území jednoho správního obvodu obce s rozšířenou působností a velitel zásahu vyhlásil nejvyšší stupeň poplachu nebo jej o to požádal, anebo jej o koordinaci požádal starosta obce s rozšířenou působností. „To se však v Božím Daru nestalo, nejvyšší stupeň poplachu nebyl velitelem zásahu vyhlášen, ani starostové obcí s rozšířenou působností nepožádali o koordinaci záchranných a likvidačních prací. Ty byly proto i nadále vykonávány hasičským záchranným sborem kraje, připomněl hejtman Pavel nedostatky v komunikaci při skutečné kalamitě.

Následně prozradil scénář cvičení, jehož cílem bylo ověření součinnosti jednotek IZS a fungování krizových štábů při řešení mimořádné události velkého rozsahu. Při simulované katastrofě na Chebsku došlo k úniku benzínu do potoka, odtud do řeky Ohře a k následnému výbuchu cisterny na nádraží ve Vojtanově. Do likvidace následků havárie, při které bylo usmrceno 15 osob, 17 osob těžce zraněno a došlo k úniku čpavku do životního prostředí, zasahovaly kromě jednotek z Karlovarského a Plzeňského kraje poprvé v historii i jednotky ze sousedního Saska.

Po vyhlášení krizové události svolal hejtman Josef Pavel krizový štáb, jehož členové informovali o možnostech řešení události z hlediska svého resortu. „Vyhodnotil jsem situaci jako zvládnutelnou krajskými složkami a krizovým štábem Města Chebu. Nebylo třeba vyhlásit stav nebezpečí na území celého regionu. Kraj poskytnul odbornou pomoc prostřednictvím členů krizového štábu, kterými jsou vedoucí odborů krizového řízení, životního prostředí, zdravotnictví, dopravy a ekonomického odboru,“ říká hejtman Pavel a uzavírá: „Cvičení bylo předem připraveno, úkolem všech, kteří se na něm podíleli nebyla rychlost zásahu, ale procvičení taktiky jednotlivých složek při společném řešení krizové události a ověření součinnosti složek IZS s ostatními orgány, např. s Povodím Ohře, zdravotnickými zařízeními, inspektorátem životního prostředí apod.“

Výsledky podrobného hodnocení celého zásahu budou známy zhruba do tří týdnů.
Datum aktualizace 22. 9. 2005 - 11:54