Domů Aktuality Místní akční skupiny diskutovaly o zájmovém vzdělávání

Místní akční skupiny diskutovaly o zájmovém vzdělávání

​V uplynulé týdnu se na Úřadu vlády ČR uskutečnil seminář pro manažery více než 85 místních akčních skupin z celé republiky. Hlavním tématem se stalo neformální a zájmové vzdělávání a možnosti jeho podpory z evropských dotačních programů.

Seminář pořádal Odbor (Agentura) pro sociální začleňování ve spolupráci s ministerstvem školství a Národní sítí místních akčních skupin (NS MAS). V dopolední části se účastníci věnovali představení prioritních oblastí Koncepce rozvoje mládeže 2014 – 2020 včetně příkladů dobré praxe. Hovořilo se rovněž o možnosti podpory z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, IROP i o programu EU Erasmus +.

„Bariérovost dalšího vzdělávání je jedním ze specifických problémů, který trápí rodiny ohrožené sociálním vyloučením. Pro děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit představuje neformální a zájmové vzdělávání významný prvek v oblasti rozvoje jejich osobnosti, naplňování jejich volného času a důležité opatření sociálního začleňování na místní úrovni,“ uvedla Zdeňka Mašková z odboru pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

V rámci odpoledního bloku pak Agentura pro sociální začleňování společně s MAS Broumovsko a MAS Královská stezka přítomným ukázaly způsoby zapojování cílové skupiny mladých lidí ze sociálně vyloučených lokalit do tvorby místních akčních plánů v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání.„Zkušenosti obou místních akčních skupin potvrzují nutnost úzké spolupráce mezi nízkoprahovými sociálními službami, které mají tyto děti zkontaktované, a tradičními organizacemi, které pracují s mládeží, ale pro tuto cílovou skupinu je jejich nabídka příliš vysokoprahová,“ shrnul hlavní výstup odpolední části Petr Čáp, expert Agentury pro spolupráci s kraji a MAS.

O registrovaných nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a dalších sociálních službách na semináři také hovořila Česká asociace streetwork.V neposlední řadě zástupci místních akčních skupin v závěru semináře společně vytvářeli návrh na podpůrné mechanismy ze strany MŠMT ČR pro realizaci místních akčních plánů. Manažeři a manažerky místních akčních skupin účastí na akci získali jak teoretický a legislativní vhled do problematiky neformálního a zájmového vzdělávání, tak i konkrétní zkušenosti týkající se projektů do připravovaných výzev zmíněných programů.
 
Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 29. 6. 2016 - 12:11