Domů Aktuality Kraj nově přispěje ze svého rozpočtu na výstavbu kanalizací

Kraj nově přispěje ze svého rozpočtu na výstavbu kanalizací

Především obcím je určen nově zavedený příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu výstavby kanalizací a intenzifikaci čističek odpadních vod.

„Příspěvek slouží ke spolufinancování projektů podaných do Operačního programu Životní prostředí a bude se poskytovat pro oblasti nad 2000 obyvatel,“uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč a upřesnil, že se jedná o dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodní, ale také na snížení znečištění z komunálních zdrojů.

Žadateli mohou být obce a města, sdružení a svazky obcí a obchodní společnosti vlastněné z více než 50 procent obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty. Žadatel může předložit maximálně 1 žádost ročně, výše příspěvku je do 10 procent z celkových výdajů projektu. Tyto výdaje by neměly přesáhnout výši 8 milionů korun. „Žádosti mohou podávat obce i ostatní v průběhu celého letošního roku,“ dodal radní. Další podrobné informace, pravidla, žádost a vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku jsou uvedeny na stránkách Karlovarského kraje:
/kraj_cz/Dotace_all/dotaceKK/seznam_prispevku/VH_stavby_2000.htm.

Kraj také pro letošek opět vyhlásil příspěvky pro oblast životního prostředí, oblast environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) a na drobné vodohospodářské ekologické akce. V tomto roce byla upravena pravidla u příspěvků na ochranu životního prostředí a byl přidán bod pro žadatele (obce) na úseku ochrany ovzduší – Podpora monitoringu ovzduší. Pro všechny tyto dotační tituly platí datum podání žádostí do 28. února 2010.V platnosti zůstávají beze změn pravidla pro příspěvky na hospodaření v lesích, kde se žádosti podávají průběžně dle pravidel na jednotlivé dotační tituly. Pravidla pro poskytování, formulář žádosti, vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku a doporučený vzor závěrečného vyúčtování příspěvku včetně kontaktu, je uveden na stránkách Karlovarského kraje v záložce Životní prostředí.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 25. 1. 2010 - 08:00