Domů Aktuality Karlovarský kraj připomínkoval záměr „Stanovení dobývacího prostoru Podlesí III“

Karlovarský kraj připomínkoval záměr „Stanovení dobývacího prostoru Podlesí III“

Předmětem záměru je stanovení nového dobývacího prostoru na ložisku kaolinu. Posouzení vlivu na životní prostředí tedy přísluší přímo Ministerstvu životního prostředí, kam své připomínky zaslal i Karlovarský kraj.
Protože se v blízkosti posuzované lokality nachází dobývací prostory Podlesí, Podlesí II a Otovice, může docházet k zvýšenému znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami z více zdrojů.  Pro ověření imisní situace požaduje Karlovarský kraj při každém povolení hornické činnosti zhodnotit aktuální stav znečištění ovzduší ve vztahu k provozovaným lomům,“ vysvětluje stanovisko kraje radní pro životní prostředí Luboš Orálek s tím, že těžba kaolinu v dobývacím prostoru Podlesí III bude podléhat omezujícím podmínkám. 

Pokud budou opatření navržená v dokumentaci vlivů na životní prostředí dodržována, lze záměr považovat za přijatelný.
Navrhovaný dobývací prostor se nachází v okrese Karlovy Vary, v katastrálním území Podlesí u Sadova, obec Sadov.  Jeho rozloha je cca 10 ha, vytěžitelné zásoby činí 1 304.232 t. Těžba bude probíhat ve dvou až třech etapách po dobu 13 let. „Po stanovení dobývacího prostoru bude vypracován plán otvírky, přípravy a dobývání a bude požádán příslušný báňský úřad o povolení hornické činnosti. Surovina bude těžena povrchovým způsobem,“ uvádí Luboš Orálek.  Plánovaná roční těžba kaolinů bude 100 000 tun. Rekultivační práce budou ukončeny do deseti let od ukončení těžby.

„Pro záměr byla zpracována Hluková studie, Studie posouzení vlivů na veřejné zdraví – Hodnocení zdravotních rizik, Posouzení vlivu zahlubování kaolínového lomu Čapí hnízdo na okolní lesní porosty, Studie rekultivace, Posouzení lokality z hlediska Natura 2000, biologický průzkum, faunistický průzkum, orientačně floristický průzkum,“ uzavřel Luboš Orálek.
Datum aktualizace 26. 11. 2007 - 12:15