Domů Aktuality Evropský zápisník na téma volný pohyb služeb z České republiky do Německa

Evropský zápisník na téma volný pohyb služeb z České republiky do Německa


Volný pohyb služeb je jednou ze čtyř svobod, které Evropská unie zaručuje vytvořením jednotného trhu - je to vnitřní trh Společenství, a tedy prostor s volným pohybem zboží, služeb, osob a kapitálu.


Volné poskytování služeb je doplňkem ke svobodě podnikání při přechodné výdělečné činnosti, znamená možnost bez překážek poskytovat služby bez nutnosti zřizovat na cizím území provozovnu. Volný pohyb služeb znamená právo v rámci EU nabízet a poskytovat služby z jednoho státu do druhého, aniž by docházelo k jakékoliv formě usazení.

Mezi služby řadíme činnosti živnostenské, obchodní (např. pojišťování), řemeslné (např. holičství), a dále činnosti svobodných povolání (např. advokáti). Tento výčet však není vyčerpávající. Službou rozumíme činnost, která nespadá pod volný pohyb zboží, osob či kapitálu, a je poskytována za úplatu.

Při vyslání zaměstnanců se jedná o situaci, kdy zaměstnanec, který normálně pracuje pro svého zaměstnavatele na území ČR, je dočasně vyslán svým zaměstnavatelem na území SRN, aby tam pro něj vykonal určitou práci.  Pro všechny poskytovatele služeb v Německu platí, že musí dbát všech v Německu platných předpisů zvláště pravidel pracovního, daňového, živnostenského a řemeslného práva.

Základní dobou vyslání je 12 měsíců, tuto dobu lze za určitých podmínek prodloužit, nejdéle však o dalších 12 měsíců. Pokud se jedná o vyslání smlouvou o dílo, je maximální počet stanoven na 10 zakázek.

Při nasazení zaměstnanců v SRN musí být bez ohledu na sektor působnosti dodrženy pracovně právní podmínky týkající se maximální délky pracovní doby (průměrná pracovní doba činí 40 hodin týdně) a minimální doby odpočinku, minimální mzdy (ta je stanovena jen u stavebnictví), ochrany zdraví, bezpečnosti, hygieny při práci a ustanovení o nediskriminaci.

Podnikatelé mohou využít neomezeně volný pohyb služeb ve všech sektorech, mimo sektorů omezených v rámci přechodných období. Německo vzhledem k České republice uplatňuje přechodné období v délce 2+3+2 roky. K sektorům omezeným v rámci přechodných období, ve kterých existuje povinnost pracovního povolení, patří:

1) Podnikání ve stavebních živnostech a příbuzných hospodářských odvětvích;
2) čištění budov, inventáře a dopravních prostředků;
3) dekorace interiérů.

V těchto sektorech mohou české firmy nasadit své pracovníky v Německu jen v rámci platných národních ustanovení a bilaterálních dohod. Těmi jsou především smlouvy o vyslání pracovníků na základě smlouvy o dílo.

Omezení přechodným obdobím se netýká:

a) OSVČ bez zaměstnanců
b) Majitelů firem
c) Klíčového personálu - sem patří vedoucí pracovníci a osoby s vysokou odborně specifickou kvalifikací pro určité činnosti či úkoly, které jsou pro firmu nezbytné.

Ti mohou poskytovat služby v SRN i v omezených sektorech bez potřeby pracovního povolení. Zahraniční občané, kteří nejsou občany členských států EU, mohou také být přechodně vysláni bez pracovně právních omezení (kromě výše uvedených odvětví) v rámci volného pohybu služeb EU, pokud patří k pevnému personálu a před přechodným vysláním již minimálně jeden rok ve společnosti pracovali. Tyto osoby ale zpravidla pro tuto činnost potřebují vízum.

Povolení k pobytu - Pro všechny osoby při plánovaném pobytu delším než 3 měsíce platí nutnost vyřídit si povolení k pobytu. Povolení k pobytu je udělováno příslušným cizineckým úřadem na základě uznaného účelu pobytu podle práva EU nebo národního práva.

Sociální a zdravotní pojištění - Z hlediska sociálního zabezpečení znamená vysílání zaměstnanců, že osoba, která byla vyslána nepodléhá po vymezenou dobu právním předpisům o sociálním zabezpečení státu kde pracuje, nýbrž je i nadále kryta právními předpisy o sociálním zabezpečení ČR.

Osoba prokazuje skutečnost, že byla vyslána a tudíž se na ni vztahují právní předpisy o sociálním zabezpečení vysílajícího státu formulářem E 101, popř. E 102.

U zdravotního pojištění platí obdobná pravidla pro vyslané pracovníky jako v případě sociálního zabezpečení. Není však třeba vyřizovat formuláře, stačí Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo papírové Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Široké spektrum informačních materiálů a odborných publikací týkajících se nejrůznějších problematik Evropské unie získáte v Eurocentru Karlovy Vary.

Datum aktualizace 15. 2. 2007 - 07:44