Domů Aktuality Evropský zápisník Eurocentra Karlovy Vary - práce v institucích Evropské unie

Evropský zápisník Eurocentra Karlovy Vary - práce v institucích Evropské unie

Evropská unie má přímý vliv na život občanů ve všech současných i budoucích členských státech. Díky širokému spektru aktivit, politik a programů poskytují instituce EU zajímavé možnosti dlouhodobé a upokojující pracovní kariéry, a to jak pro zkušené experty v jednotlivých oblastech, tak pro absolventy vysokých škol bez rozsáhlé předchozí praxe. Stejně tak aktivity institucí Unie nabízí příležitosti pro časově omezené pracovní uplatnění či získání jedinečných zkušeností a profesionální praxe pro uchazeče bez vysokoškolského vzdělání.

Česká republika se k 1. květnu 2004 stala členským státem Evropské unie. Od tohoto okamžiku se mohou o pracovní uplatnění v institucích EU ucházet i občané ČR.

Povinnosti, práva a nároky kladené na přijímané pracovníky jsou stanoveny tak, aby instituce mohly hrát aktivní roli na evropském trhu práce a provádět nábor opravdu kvalitních uchazečů. Nepřekvapí proto, že instituce nabízí svým zaměstnancům poměrně výhodné podmínky, ani že uchazeči o trvalý i dočasný pracovní poměr musejí projít velmi náročnou výběrovou procedurou.

Vzhledem k vícejazyčnému pracovnímu prostředí může Evropská unie nabídnout řadu pracovních příležitostí tlumočníkům a překladatelům. Obecně je kromě mateřštiny požadována výborná znalost alespoň jednoho obvyklého pracovního jazyka institucí Evropské unie (francouzština, angličtina, němčina), či dvou oficiálních jazyků Evropské unie, kterých je nyní celkem 23.

Většina příležitostí pro absolventy vysokých škol je v oblasti administrativy a řízení, přičemž velká část z nich je přístupná absolventům nejrůznějších oborů. Evropská komise zaměstnává odborníky i z řad vědců a výzkumných pracovníků.

Uplatnění lze kromě jiného nalézt v oborech informační technologie, ekonomie, financí, politických věd, auditu a práva (např. u právního útvaru Komise nebo u Soudního dvora ).

V zásadě platí, že občané ČR se mohou ucházet o následující typy působení v evropských institucích:

- stálý pracovní poměr (tzv. úředníci Společenství) trvalého nebo dočasného charakteru
- sekondment (tzv. národní detašovaní experti)
- stáže

U pozic pro uchazeče bez vysokoškolského vzdělání se vyžaduje dokončené středoškolské vzdělání nebo nástavbové studium. Uchazeči musí mít většinou alespoň dvouletou praxi (do které mohou být započítána i odborná školení). Zodpovídají především za prováděcí politiku, plní své úkoly ve všech oblastech činnosti EU.

Kde práci hledat

Přijímání pracovníků do institucí EU probíhá na základě konkurzů, které vyhlašuje Kancelář pro výběr pracovníků (EPSO - European Personnel Selection Office). EPSO vyhlašuje výběrová řízení pro všechny hlavní instituce EU a na většinu volných míst. Pouze ve výjimečných případech organizují jednotlivé instituce vlastní výběrová řízení.

Výběrová řízení jsou vyhlašována v Úředním věstníku Evropské unie (Official Journal), zveřejňována rovněž na stránkách EPSO a v denním tisku (včetně českých deníků). Oznámení o výběrovém řízení, případně nabídka konkrétního volného místa, vždy zahrnuje podrobné informace o zaměření místa/konkurzu, detaily o kvalifikačních a jazykových požadavcích, podmínky pro přijímání přihlášek apod. Webové stránky kanceláře EPSO jsou následující: http://europa.eu/epso/.

Neustále aktualizované nabídky práce v evropských institucích lze nalézt také na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR, www.mzv.cz .

Uchazeči o práci v unijních institucích, kteří úspěšně projdou konkurzem (tzv. laureáti), jsou nejprve zařazeni na tzv. rezervní seznam, z něhož si posléze konkrétní instituce podle profilu uchazečů vybírají vhodné adepty na volná pracovní místa. Zařazení na rezervní seznam není tedy zárukou získání místa v institucích. Každý rezervní seznam má omezenou platnost (většinou je úvodní lhůta stanovena na cca 1 rok ale často je posléze prodloužena) a často i v momentě ukončení jeho platnosti na něm zbývá pár nezařazených laureátů. Instituce samy průběžně laureáty z rezervních seznamů kontaktují a zvažují jejich vhodnost pro konkrétní volná místa.

Celkově je třeba počítat s tím, že od momentu, kdy je laureát vyrozuměn o úspěchu v konkurzu, může uběhnout několik týdnů až měsíců, než je publikován celý rezervní seznam a začne proces umísťování laureátů. Tento proces sám trvá mnoho měsíců. I po konečném umístění laureáta a obdržení nabídky pracovního poměru trvá několik týdnů až měsíců, než umístěný laureát absolvuje všechny nástupní procedury a stane se skutečně zaměstnancem institucí. Na tyto časové prodlevy je třeba být připraven a obrnit se trpělivostí!

Široké spektrum informačních materiálů a odborných publikací týkajících se nejrůznějších problematik Evropské unie získáte v Eurocentru Karlovy Vary.

Datum aktualizace 20. 3. 2007 - 12:43