Domů Aktuality Evropská dobrovolná služba

Evropská dobrovolná služba

Máte zájem pracovat v cizí zemi, poznat novou kulturu a prostředí, získat více zkušeností, ale jste mladí, bez praxe, a nevíte jak na to? Řešením může být „Evropská dobrovolná služba“ (EDS).
EDS umožňuje vysílání jednotlivců nebo skupin mladých lidí na dobrovolnické projekty do zemí EU a partnerských zemí. Jde o neplacenou aktivitu zaměřenou na ekologii, umění, práci s dětmi a mládeží, ... Vždy se jedná o práci v neziskové nevládní organizaci za ubytování, kapesné a stravu, doplněná podpůrným školícím programem. Je to především zkušenost nového druhu, kdy se naučíte novým věcem, přispějete něčím své hostitelské organizaci a poznáte hlouběji cizí kulturu. Tato služba je programem EU a je otevřena všem mladým lidem od 18 - 30 let (pro znevýhodněné 16 - 30 let) bez ohledu na dosaženou pracovní kvalifikaci. Zeměmi účastnícími se tohoto programu mohou být všechny země EU, Norsko, Lichtenštejnsko, Island a další partnerské země, jako například země Jihovýchodní Evropy (Bosna a Herzegovina, Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora…), země Afriky, Latinské Ameriky, Karibiku, Pacifiku, apod.. Doba trvání aktivity EDS je od 2 týdnů (krátkodobé projekty pro znevýhodněné) do 12 měsíců (dlouhodobé projekty). Od roku 2007 je navíc možné se zapojit nejen do individuální, ale i do skupinové evropské dobrovolné služby.

A jak na to?

V případě zájmu si zájemce musí nalézt organizaci, která by jej vyslala. Touto organizací se může stát jakákoli nevládní nezisková organizace, která je akreditována ČNA, tedy např. občanská sdružení, školy, klub mládeže, sportovní klub, zařízení sociální a zdravotní péče, apod.. Spolu s ní pak vyhledá partnerskou a hostitelskou organizaci. Oficiálně schválené hostitelské organizace naleznete v databázi Evropské komise, nyní nově na: <http://ec.europa.eu/youth/program/sos/vh_evs_en.html>. Budoucí dobrovolník pak s pomocí své vysílající organizace kontaktuje hostitelskou organizaci a zašle jí osobní motivační dopis a životopis.

Dobrovolník, který se stane součástí tohoto projektu se zúčastní přípravného školení před odjezdem, školení v hostitelské zemi ihned po příjezdu, kde se seznámí s vedoucím projektu a svým osobním poradcem - mentorem - který mu bude v průběhu pobytu vždy nápomocen. Dále následuje seminář garantovaný příslušnou národní agenturou, který mladým dobrovolníkům poskytne informace o hostitelské zemi, statutu dobrovolníka, jeho právech a povinnostech, eventuelně jazykovou přípravu. V praxi většinou dobrovolníci navštěvují intenzivní krátkodobé jazykové kurzy.

Po celou dobu služby je dobrovolníkovi zajištěno ubytování, strava, je mu zaplaceno pojištění, dostává kapesné (např. v ČR je výše kapesného stanovena na 95,- Euro), cestovné, a po absolvování služby získá certifikát EDS - který je od roku 2007 vydáván ve formě Youthpasu.

Jak je celý tento projekt financován?

Na základě principu společného financování Evropské unie, vysílající a hostitelské organizace. Avšak příspěvek organizací lze celý považovat za nepeněžitý, nemateriální. Často lze totiž těžko vyčíslit hodnotu času a energie lidí, kteří se na projektu podílejí, stejně jako poskytnutých prostor a zařízení a jiného majetku.

Od začátku roku nyní nově podává žádost o grant jen jeden z partnerů projektů EDS (vysílající či hostitelská organizace, v případě skupinové EDS koordinující organizace), přičemž žádost obsahuje všechny položky grantu. Po schválení záleží na dohodě mezi vysílající a hostitelskou organizací, jak dojde k přerozdělení finančních částek (vše dle předepsaných pevných a paušálních částek).

Poradenství ČNA

Česká národní agentura mládež - http://www.youth.cz Vám poradí při výběru, realizaci a vyhodnocení projektů, o náležitostech projektů, uzávěrkách, výběrových kritériích, finančních i účetních otázkách. Dále zajistí školení pro dobrovolníky, organizace a další zájemce o EDS. Pokud budete mít zájem, navštíví Vás při podávání přihlášky do databáze hostitelských projektů, v průběhu pobytu dobrovolníka ho navštíví a zjistí, jak konkrétní projekt probíhá, eventuelně poskytne pomoc při řešení problémů v hostitelské zemi. Možné je také získávat newsletter s aktuálními a praktickými informacemi týkajícími se Programu Mládež v Akci, který je pravidelně rozesílán zájemcům. Máte-li o newsletter zájem, zašlete své emailové spojení na adresu ČNA Mládež: http://youth@youth.cz

Široké spektrum informačních materiálů a odborných publikací týkajících se nejrůznějších problematik Evropské unie získáte v Eurocentru Karlovy Vary. V případě, že Vás blíže zajímá některá problematika EU, dejte nám vědět, příště se můžeme na těchto stránkách věnovat právě jí.

Kontakt:
Eurocentrum Karlovy Vary
Závodní 378/84
360 06 Karlovy Vary
T/ +420 353 502 835
F/ +420 353 227 150
E/ www.euroskop.cz

Datum aktualizace 19. 1. 2007 - 10:41